Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου την Τρίτη

0
64

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  26 Ιανουαρίου   του  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα ..18:00.. ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Απολογισµού και Ισολογισµού ο. ε. 2013 ∆ήµου ∆ιονύσου»

Λίγο αργότερα στις 19:30 θα διεξαχθεί νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφισµα για την λειτουργία καταστηµάτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου κατά τις Κυριακές».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆ΗΜΑΡΧΟΣ.
ΘΕΜΑ 2ο: «Συζήτηση επί αιτήµατος του υπό σύσταση Σωµατείου ‘’Εθελοντές Αρωγή Ζώων
Αγ. Στεφάνου Αττικής’’ ».(Α.Π. 34386/7-12-15)
ΘΕΜΑ 3ο: «Χρονική παράταση συµβάσεων χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για
την Παροχή Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης Αποµαγνητοφώνησης Πρακτικών ∆ηµοτικού
Συµβουλίου –Οικονοµικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Βιβλιοδεσία Επίσηµων
Πρακτικών ».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή και Υπογραφή Σύµβασης Χρησιδανείου Πυροσβεστικού Οχήµατος –
Μηχανήµατος µε τον ΣΠΑΠ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Leave a reply