Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου την Τρίτη

0
7

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  16 Φεβρουαρίου  του  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα ..18:00.. ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθµ. 3/19-1-2016 απόφασης του ∆.Σ του ∆ηµοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» µε θέµα «Αναπροσαρµογή τροφείων έτους 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθµ. 5/21-1-2016 απόφασης του ∆.Σ του ∆ηµοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» µε θέµα «Έγκριση προϋπολογισµού ο.ε 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Μείωση µισθώµατος περιπτέρου ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας από 1-1- 2016».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Παροχή γνωµοδότησης που αφορά µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2016-2017».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 ∆ήµου ∆ιονύσου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραµµατισµός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή και Υπογραφή Σύµβασης για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων του ∆ήµου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝ

Leave a reply