Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές

0
23

Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές της 26ης  Μαΐου 201960473394_138933607170550_3324480733518495744_n

Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών:

Σύμφωνα με το άρθρο 24Α του ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4555/2018, οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να τα παραδώσουν, με απόδειξη, στο δήμαρχο του οικείου δήμου οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή έως το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, προσαυξημένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Παρακαλούμε, σε περιπτώσεις που συνδυασμοί δεν μπόρεσαν να παραδώσουν εγκαίρως τα ψηφοδέλτια τους στον οικείο δήμαρχο, έως την ανωτέρω ενδεικτική προθεσμία, όπως αυτά γίνονται αποδεκτά και μετά το πέρας αυτής, σε μέρα που θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον οικείο δήμο, ώστε να ασκηθεί απρόσκοπτα το πολιτικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι από τους συνδυασμούς που ανακηρύχθηκαν από τα Πρωτοδικεία της χώρας.

Τα ανωτέρω ισχύουν, ομοίως, για τις περιπτώσεις συνδυασμών που παρέδωσαν εμπρόθεσμα τα ψηφοδέλτιά τους και διαπιστώθηκε εκ των υστέρων η ύπαρξη τυπικού ελαττώματος (λ.χ. λάθη στην εκτύπωση ή στις διαστάσεις, τυχαία καταστροφή κατά τη μεταφορά/αποθήκευση, κ.λπ.) ή εκδόθηκε μεταρρυθμιστική δικαστική απόφαση ανακήρυξης του συνδυασμού, η οποία καθιστά αναγκαία την αντικατάστασή τους, για λόγους αποφυγής ακυροτήτων.

Leave a reply