Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη

Απο τον στις Φεβρουάριος 8, 2019

kifisia-1-3-1-3-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Β. Έκτακτα θέματα Γ. Τακτικά θέματα
1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους .
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης με ίδιους πόρους (ίδια έσοδα).

3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 12 παρ.14 του ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17).
4. Λήψη απόφασης για μεταφορά Ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος (παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 της υπ ́αρ. 2/6748/ ΔΛΓΚ Φ.Ε.Κ. 104 Β ́/24-01-2019 απόφασης αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών).
5. Ανάκληση της 434/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, η οποία αφορούσε τη σύναψη απευθείας συμφωνίας εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του γηπέδου «ΒΑΡΔΑΞΗΣ» με τον Πανερυθραϊκό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο (Π.Π.Σ.).
6. Επί της 6/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Ανθεσμίων στην Κηφισιά, σε όλο το μήκος της, με κατεύθυνση από την οδό Πηγών προς την οδό Τατοΐου, στην Κηφισιά.
7. Επί της 7/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την αντιδρόμηση της οδού Αίγλης, στο τμήμα μεταξύ των οδών Διός και Αγραύλης, στην Κηφισιά.
8. Επί της 8/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP, επί της οδού Κάσου, στη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου, στην Κηφισιά.
9. Επί της 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την μονοδρόμηση των οδών Τσόκρη και Μουστάκα, στην Κηφισιά.
10.Επί της 16/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Καστρίτσας στη Νέα Ερυθραία.
11.Επί της 14/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 654/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι ανάθεσης της υπόθεσης σε άλλο δικηγόρο λόγω κωλύματος του δικηγόρου που είχε ορισθεί με την τροποποιούμενη απόφαση.
12.Ανάκληση της 28/2019 απόφασης Δ.Σ. λόγω αλλαγής δικηγόρου και εισαγωγή εκ νέου της υπόθεσης, βάσει της 25/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής, στον δικηγόρο κ. Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη.
13.Τροποποίηση της υπ’ αρ. 706/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου Πηνιαλίδη Αλέξανδρου για εκπροσώπηση υπαλλήλων του Δήμου ενώπιον του 10ου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

14.Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Πηνιαλίδη Αλέξανδρου για την εκπροσώπηση του Δήμου υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.
15.Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.02 για «Δαπάνες δεξιώσεων βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου» προϋπολογισμού έτους 2019 για την παράθεση γεύματος συνάντησης και επεξεργασίας της έννοιας του εθελοντισμού για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας – μέλη και εθελοντές των τεσσάρων (4) ΚΑΠΗ του Δήμου.
16.Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.01 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού έτους 2019 για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης για την παρουσίαση των ιδεών των εταιρικών σχημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
17.Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.02 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων (ενημέρωση – τροφοδοσία κλπ)» προϋπολογισμού έτους 2019 για τη μίσθωση αίθουσας, την τροφοδοσία 250 ατόμων και την εκτύπωση προσκλήσεων και προγραμμάτων της εκδήλωσης.
18.Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 8 & ΠΕ 10 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς», ποσού 29.581,11€ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 30.7412.27, προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
19. Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου για Παιδικό Σταθμό.
20.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και επιστροφή
εγγυητικής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2016».
21.Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 5.730,57€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης
οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη

Απο τον στις Φεβρουάριος 1, 2019

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Γ. Έκτακτα θέματα

Δ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

 1. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

 1. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2019 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

 1. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τις τρεις επιχειρήσεις του Δήμου και έκδοση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αντικατάσταση εκλιπόντος εκκαθαριστή.

 1. Έγκριση συμπλήρωσης του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς, αρ. απόφ 280/2018, ως προς την μεταφορά παιδιών με το σχολικό λεωφορείο.

 1. Κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης ΚΑΠ 2018 που εισπράχθηκαν από τον Δήμο το 2019, ποσού 13.729,37€

 1. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 760/28-12-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην κατανομή Δ’ δόσης του 2018, στις Σχολικές Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, λόγω του ότι η Δ’ δόση δεν κατανεμήθηκε και βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019.

 1. Λήψη απόφασης για την αλλαγή χώρου Διοίκησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από την οδό Κέδρου 2, Κοινωνικό Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Κηφισιάς, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 3, ο οποίος καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και εξυπηρετεί καλύτερα του πολίτες καθόσον ευρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

 1. Λήψη απόφασης για απόδοση των χρηματικών ποσών από τον ΦΗΧ 2018 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή σε πενταμελή επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας οικοπέδου μετά κτίσματος (Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Κηφισιάς) στο πλαίσιο διερεύνησης μετά από πρόταση της Διοίκησης για πιθανή μεταστέγαση του 2ου Νηπ/γείου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση Πρότασης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς».

 1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα ευάλωτων οικονομικά κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Πάσχα 2019.

 1. Κοπές Δέντρων.

 1. Επί της 4/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Δέσμευση επτά (7) θέσεων στάθμευσης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) για σχολικά λεωφορεία, έναντι του Μουσείου Γουλανδρή επί της οδού Λεβίδου στο Ο.Τ. 71 του Δήμου Κηφισιάς».

 1. Επί της 5/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά: «Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Δέσμευση τριών θέσεων στάθμευσης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) επί της οδού Αγ. Τρύφωνος στην Κηφισιά, για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων».

 1. Επί της 6/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Μονοδρόμηση της οδού Ανθεσμίων στην Κηφισιά, σε όλο το μήκος της, με κατεύθυνση από την οδό Πηγών προς την οδό Τατοΐου».

 1. Επί της 7/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Αντιδρόμηση της οδού Αίγλης στο τμήμα μεταξύ των οδών Διός και Αγραύλης στην Κηφισιά».

 1. Επί της 8/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP, επί της οδού Κάσου, στη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου στην Κηφισιά».

 1. Επί της 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Μονοδρόμηση των οδών Τσόκρη και Μουστάκα στην Κηφισιά».

 1. Επί της 16/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Καστρίτσας στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της 14/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της υπ’αρ. 654/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι ανάθεσης της υπόθεσης σε άλλο δικηγόρο λόγω κωλύματος του δικηγόρου που είχε ορισθεί με την τροποποιούμενη απόφαση.

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ΧΑΝ».

 1. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Ανύψωση Φρεατίων 2017».

 1. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Αντικατάσταση Παλαιών Αγωγών Δευτερεύοντος Δικτύου Ύδρευσης».

 1. Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους συνολικού ποσού 407,68€.

 1. Μειώσεις – Διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 145.010,41€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 689,04€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 2. Διαγραφή ποσού 429,97€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο λόγω υπαγωγής και τακτοποίησης με τον Ν. 4495/2017.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους λόγω ολοσχερούς εξόφλησης με τον Ν. 4178/2013.

 1. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστου υλικού.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 23/1/2019

Απο τον στις Ιανουάριος 18, 2019

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.
 1. Ορισμός επιτροπής κρίσεως περί καταλληλότητας ακινήτων τα οποία θα μισθώσει ο Δήμος για το έτος 2019.
 1. Τροποποίηση της 525/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, λόγω αναπροσαρμογής του πίνακα ειδικοτήτων του αιτήματος του Δήμου Κηφισιάς για νέες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής”, για το έτος 2018-2019.

 1. Επικαιροποίηση της 639/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την παροχή σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων παρελθόντων ετών.

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 67/2018 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Αγγελικής Χαροκόπου.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Ευάγγελου Ν. Χατζηγιαννάκη.

 1. Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης 122,25 τ.μ, στο Ο.Τ. 287, με κωδικό ιδιοκτησίας κ.α. 01.03.04 της περιοχής ΜΟΡΤΕΡΟ ΚΑΤΣΑΦΕΡΈΙΚΑ της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και Αποκατάσταση Κλειστού Αθλητικού Προπονητηρίου Βαρδαξής Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς».

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «οδοντιατρείο», στον 1ο όροφο ακινήτου, επί των οδών Λεβίδου και Παναγίτσας, στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «κατάστημα μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και λιανικής πώλησης έτοιμων φαγητών», σε ακίνητο, επί της οδού Λ. Κηφισίας 238-240 στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «γραφείο», σε ακίνητο, επί της οδού Λ. Κηφισίας 220, στο Ο.Τ. 36, Κηφισιά.

 1. Διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 2.282,47€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής ύδρευσης ΔΕΝΕ ΠΟΕ.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 264,61€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 352,55€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 118,64€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 9/1

Απο τον στις Ιανουάριος 4, 2019

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ στις 12-12-2018 και 19-12-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής μετά των αναπληρωματικών μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς για Γενικές Συνελεύσεις της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. για το έτος 2019.

 1. Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2019.

 2. Έγκριση ανανέωσης της συναφθείσας από 29.01.2009 σύμβασης της προμήθειας φυσικού αερίου με την εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.) για κίνηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων για τρία έτη.

 1. Ανάκληση πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στο Ο.Τ. 49 της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής Μ4/2007 της Π.Ε. «ΒΙΠΑ» του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Ακύρωση – διαγραφή εσόδων (χρηματικού καταλόγου) που βεβαιώθηκαν πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στο Ο.Τ. 49 της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής Μ4/2007 της Π.Ε. «ΒΙΠΑ» του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του ν.1337/83 όπως ισχύει και του άρθρου 142 ν.4495/17, κατόπιν ανάκλησης αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διανοίξεις Οδών 2016».

 1. Επί της 664/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Γεωργίας Φωτοπούλου.

 1. Επί της 665/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Γιώργου Λεπίδα.

 1. Επί της 666/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Γιώργου Λεπίδα.

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 600/2018 απόφασης του Δ.Σ, η οποία αφορά τη μείωση δημοτικών τελών ή την πλήρη απαλλαγή από αυτά για άπορους ή άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, για το έτος 2019, ύστερα από την υπ΄αρ. 27/2018 απόφαση της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 44,37€, ως μη οφειλόμενου.

 1. Διαγραφή ποσού 300,68€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους βάσει του άρθρου 222 του Ν.4555/2018.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 109,47€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 4.030,48€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής 145,50€, άλλως προσαυξήσεων αυτής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 19/12

Απο τον στις Δεκέμβριος 15, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 20:00  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Αιτιολόγηση του προσδιορισθέντος τιμήματος αγοράς των δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας κας Ευδοκίας Καλαμάρο δια της υπ΄αρ. 690/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, κατόπιν υποβολής της υπ’ αρ 18/2018 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 1. Επανυποβολή για λήψη απόφασης του υπ’ αρ. 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 31ης συνεδρίασης του ΔΣ Κηφισιάς, σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου της Δημοτικής Επιχείρησης «Μένανδρος Α.Ε.», κατόπιν προσκόμισης νεότερου στοιχείου, ήτοι της προβλεπόμενης εκ του άρθρου 253 του Ν. 3463/2006 οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας.

 1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2018.

 1. Επί της 72/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού Δρόσου, στη συμβολή της με τις οδούς Αυγής και Αηδόνος στην Κηφισιά».

 1. Επί της 73/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού Αταλάντης, στη συμβολή της με την οδό Ζεφύρου στην Κηφισιά».

 1. Επί της 74/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού Αιγιδών, στην συμβολή της με την οδό Σενέκα στην Κηφισιά».

 1. Επί της 80/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητας Ν. Ερυθραίας, η οποία αφορά: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην διασταύρωση των οδών Τατοΐου 37 & Κολοκοτρώνη στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της 81/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητας Ν. Ερυθραίας, η οποία αφορά: «Μετατροπή των οδών Έλσας Βεργή και Κάρολου Κουν σε δρόμους Ήπιας Κυκλοφορίας στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της 82/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητας Ν. Ερυθραίας που αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Ν. Πλαστήρα στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της 83/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητας Ν. Ερυθραίας που αφορά: «Σήμανση αναγγελίας κινδύνου επί της οδού Παλαιολόγου στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της 87/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης που αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Ωκεανίδων στην Εκάλη».

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση λιανικού εμπορίου (πρατήριο γάλακτος – γαλακτοκομικών προϊόντων τυποποιημένων ειδών / παντοπωλείο – πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής) επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 270, Ο.Τ. 219, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια – σνακ μπαρ) επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 232 και Κασσαβέτη (β’ όροφος), Κηφισιά.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Καφεντζή Χαρίλαου.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Κέζα Μαρίας – Χριστίνας.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Πηνιαλίδη Αλέξανδρου.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Φωτοπούλου Γεωργίας.

 1. Ανάκληση πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στα Ο.Τ. 3 και Ο.Τ. 4 της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής Μ2/2011 της Π.Ε. «ΒΙΠΑ» του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Ακύρωση – διαγραφή εσόδων που βεβαιώθηκαν κατόπιν αρχικών και μεταγενέστερων πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, βάσει του ν.1337/83 όπως ισχύει και του άρθρου 142 ν.4495/17, κατόπιν ανάκλησης αυτών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Έγκριση τιμής μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, που καθορίστηκε από την Επιτροπή Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, για την ιδιοκτησία με ΚΑ: 0502015 στο Ο.Τ. 310 της περιοχής «Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης – Κατσαφαρέικα» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών πέριξ του Ο.Τ. 9 της περιοχής υπόλοιπο Αγίας Κυριακής.

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων 2017».

 1. Κατανομή Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ Δ΄ δόση 2018, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.688,23 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 612,40 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 357,33 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφές των παραβάσεων ΚΟΚ ετών 2008 και 2009.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 682,36 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 485,99 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 12/12

Απο τον στις Δεκέμβριος 7, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 28-11-2018 (27η – 28η – 29η

& 30η)

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Αιτιολόγηση του προσδιορισθέντος τιμήματος αγοράς των δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας κας Ευδοκίας Καλαμάρο δια της υπ΄αρ. 690/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, κατόπιν υποβολής της υπ’ αρ 18/2018 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’αρ 50213/2018 αίτησης της εταιρείας «Κουάλιτυ Τέιστ ΑΕ».

 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κηφισιάς στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Επικοινωνίας – Διαφήμισης και Εκμετάλλευσης Δημοτικών Χώρων του Δήμου Κηφισιάς, με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 636/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους (παρ. 3 αρθρ. 18 του Ν. 3870/2010)» ενόψει Χριστουγέννων 2018.

 1. Έγκριση για πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.

 1. Επί της 100/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» που αφορά στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2017.

 1. Επί της 604/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Πινιαλίδη Αλέξανδρου.

 1. Επί της 605/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Καφεντζή Χαρίλαου.

 1. Επί της 631/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Πινιαλίδη Αλέξανδρου.

 1. Επί της 632/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Πινιαλίδη Αλέξανδρου.

 1. Επί της 633/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Λεπίδα Γεωργίου.

 1. Επί της 634/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Λεπίδα Γεωργίου.

 1. Επί της 635/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Λεπίδα Γεωργίου.

 1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019 – 2020.

 1. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης απο τον ΦΗΧ.

 1. Κατανομή Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ δ΄ δόση 2018, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

 1. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την κατασκευή υπόγειου αντλιοστασίου δικτύου ύδρευσης Εκάλης, καθώς και απόσπασμα μελέτης (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1663 Β /13-12-2001 αρ.οικ.52716 §5 ε).

 1. Έγκριση των όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας Δήμου Κηφισιάς» και ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2016».

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση του κτηρίου της αποθήκης της αρχαιολογικής συλλογής στο τρίγωνο Φραγκοπούλου».

 1. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2015» με αρ. μελέτης 32/2015.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.02 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού έτους 2018-2019 (πολυετής δαπάνη) για τις εκδηλώσεις που επιθυμεί να διοργανώσει ο Δήμος, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

 1. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισμού έτους 2018 για τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής που θα πραγματοποιηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου εν όψει των Χριστουγέννων.

 1. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία “SENSEONE TECHNOLOGIES” κατά έξι μήνες, ήτοι έως 22/7/2019.

 1. Χορήγηση 1ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΞΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «ιατρείο», στον 2ο όροφο ακινήτου, επί των οδών Δροσίνη 16 και Μιλτιάδου στο Ο.Τ. 39, Κηφισιά.

 1. Λήψη απόφασης για την καταστροφή άχρηστου υλικού.

 1. Κοπές δέντρων.

 1. Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Διαγραφή ποσού 8.171,10€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 288,91€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 102,32€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 2. Διαγραφή ποσού 896,14 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 3.731,12€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 2.310,61 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 420,78 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή συνολικού ποσού 2.598,36€ από εισφορά σε χρήμα.

 1. Διαγραφή προστίμου 800€ από τον 1009/2018 χρηματικό κατάλογο.

 1. Διαγραφή οφειλής 511,92€ από χρηματικό κατάλογο που αφορά τέλη διαφήμισης ετών 2012, 2013, 2014.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 11,08€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 2010-2012.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 14/11

Απο τον στις Νοέμβριος 9, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 31-10-2018

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Λήψη απόφασης περί ακύρωσης του διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή οδοστρώματος οδών πρόσβασης στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αγ. Ανάργυροι» και επαναπροκήρυξή του.

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (Ανάπλαση – αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας)».

 1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2018.

 1. Επί των αποφάσεων: α) με αριθ. 68/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2019 στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ.1 περ. γ του Ν. 3852/2010) και β) με αριθ. 571/2018 της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2019 στον Δήμο Κηφισιάς.

 1. Επί της 582/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το οικ. έτος 2019.

 1. Επί της 583/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την επιβολή και τον καθορισμό συντελεστών τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης, οικ. έτους 2019.

 1. Επί της 69/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον προτεινόμενο Κανονισμό Περιπτέρων Κηφισιάς – Ν. Ερυθραίας – Εκάλης κατ’ εφαρμογή του Ν.4257/14-4-2014 (ΦΕΚ 93 Α’), καθώς και της Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με αρ. 38/23462/6-6-2014 ¨Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών¨.

 1. Επί της 70/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον προτεινόμενο Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στον Δήμο Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης με θέμα: «Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. πρωτ. 31630/28-06-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής), με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας και τα Νομικά πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο έργο με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» (εφεξής ονομάζεται ‘’πρόγραμμα’’) του ενάριθμου 2017ΣΕ05500005 της ΣΑΕ 055 και προϋπολογισμού 95.000.000€».

 1. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 407/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την δυναμικότητα του Β΄ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08 με τίτλο: «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες – δραστηριότητες που προωθούν την τουριστική κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό» προϋπολογισμού έτους 2018 για την ολοσέλιδη καταχώρηση αποσπασμάτων από τον τουριστικό οδηγό της Κηφισιάς, στην ετήσια επαγγελματική αγγλική έκδοση για την προβολή των Τουριστικών Περιοχών και Επιχειρήσεων του TOURIST GUIDE OF GREECE.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.02 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων – εκδηλώσεων (ενημέρωση – τροφοδοσία κλπ)» προϋπολογισμού έτους 2018, για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τα Λύκεια του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης: α) υπογραφή σύμβασης χρήσης συστήματος winbank και β) εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας για διενέργεια συναλλαγών μέσω της χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank της Τράπεζας Πειραιώς.

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ».

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Διαγραφές ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Διαγραφή ποσού 508,32€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 75,00€ από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 2009.

 1. Διαγραφή ποσού 132,69€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής 477,13€ άλλως προσαυξήσεων αυτής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 582,37€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 4.859,62€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.982,14€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 321,09€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 31/10

Απο τον στις Οκτώβριος 26, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου   στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 10-10-2018 και

17-10-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Εξωραϊστικού Οικιστικού Συλλόγου «Το Καλυφτάκι» για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων του οικισμού, στον Δήμο Κηφισιάς.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 1) στην επιβολή καθορισμού συντελεστή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.) 2) επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και καθορισμό συντελεστή αυτού και 3) προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2019.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επιβολή καθορισμού συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2019 στον Δήμο Κηφισιάς.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό συντελεστών Τελών – Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων για το έτος 2019 στον Δήμο Κηφισιάς.

 1. Επί της 69/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης καθώς και για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού για το οικ. έτος 2019.

 1. Επί της 32/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη για το οικ. έτος 2019.

 1. Επί της 25/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης για τη μείωση δημοτικών τελών ή πλήρη απαλλαγή από αυτά για άπορους ή άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οροθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, για το οικ. έτος 2019.

 1. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης και αιτήματος χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας» (ΑΤΤ068).

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08 με τίτλο «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες – δραστηριότητες που προωθούν την τουριστική κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό» προϋπολογισμού έτους 2018, για τη δημοσίευση σε περιοδικό τύπο της εκδήλωσης “2ος περίπατος στα Αρχοντικά της Κηφισιάς’’ που πραγματοποιήθηκε την 20η Μαΐου 2018.

 1. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6431.05 με τίτλο : «Προώθηση – προβολή ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» προϋπολογισμού έτους 2018 για την συμμετοχή του Δήμου στην ετήσια ειδική έκδοση για τη Κοινωνική Υπευθυνότητα των ΟΤΑ.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευση πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) ποσού 1.000,00€, για την επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέας Ερυθραίας «Α.Μ.Ε.Σ».

 1. Λήψη απόφασης για α) νομιμοποίηση της Κλάγκου Φωτεινής για τα οικονομικά έτη 2018-2019 ως Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας λόγω μετακίνησης της Λαδά Ροδάνθης, β) νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα οικονομικά έτη 2018-2019 και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη σύναψη έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

 1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

 1. Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο “Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα” για την διοργάνωση διανομής  ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, μεταξύ των ωρών 8:00 και 15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της 23/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας για ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων της Ένωσης Μικρασιατών, επί της οδού Α. Καρασταμάτη και Ι. Δρυμπέτη.

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης της υφιστάμενης μίσθωσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του Άλσους Κηφισιάς κατόπιν της υπ΄αριθ. 41132/2018 αίτησης του κ. Σπυρόπουλου Δημητρίου.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Εστιατόριο – Καφέ , στη συμβολή των οδών Διονύσου 41 και Κανάρη, Ο.Τ. 218, Κηφισιά.

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 323/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Κασσαβέτη 13, στο Ο.Τ 81, Κηφισιά.

 1. Έγκριση για μετατροπή χώρου τριετούς ταφής σε τάφο ¨Τιμής Ένεκεν¨.

 1. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση αρμοδίων θεσμικών οργάνων για υπογραφή συμβολαίων υιοθεσίας αδέσποτων ζώων.

 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων.

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (Ανάπλαση – αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας)».

 1. Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 358,94€ από τους Χ.Κ. 319/2012 και 338/2012, από σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

 1. Διαγραφή ποσού 1.771,63€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 1.208,14€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Διαγραφές ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 7.004,06€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.410,23€ από προσαυξήσεις βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων και Πρόστιμο επί του ΤΚΚΧ ΠΟΕ.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.372,62€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 837,76€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 747,94€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 297,81€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 18/10

Απο τον στις Οκτώβριος 12, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου   στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 22ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 03-10-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κηφισιάς μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2018.

 1. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό οικονομικών φορέων, στους οποίους θα αποσταλεί πρόσκληση για τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)».

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02: «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής» προϋπολογισμού έτους 2018, για τη δημιουργία και παρουσίαση στον χώρο λειτουργίας των έντεκα Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου, θεατρικής παράστασης ενόψει των Χριστουγέννων.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευση πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) ποσού 1.000,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.01 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου “ΟΙ ΔΡΥΑΔΕΣ” .

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στη «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στη «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς B/βάθμιας Εκπ/σης».

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους λόγω υπαγωγής και τακτοποίησης με το Ν. 4178/2013.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 262,47€ από οφειλές ύδρευσης.

 1. Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ ύψους 3.977,98€.

 1. Διαγραφή ποσού 88,04€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 701,40€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 225,03€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 75,33€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 10/10

Απο τον στις Οκτώβριος 5, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου   στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού.

 1. Έγκριση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Δηληγιάννη 37, Κηφισιά, όπου στεγάζεται ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός «Νέλλη Κοκορίνου» και λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. (μετά τη λήξη του ωραρίου) Πιλοτικού Δημοτικού Προγράμματος Επικοινωνίας της Οικογένειας ( “Myhome” ).

 1. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 640/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και χρήσεων γης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Επί αιτήματος τροποποίησης της υπ΄αρ. 431/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Επανάληψη συζήτησης περί της έγκρισης εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα), επί της πλατείας Αγίου Δημητρίου 15, Ο.Τ. 35, Κηφισιά, κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ.: 42368/2018 αναφοράς.

 1. Διόρθωση της υπ΄ αριθ. 162/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορούσε την ανανέωση και επέκταση της σύμβασης χρησιδανείου, μεταξύ του Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.02 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων – εκδηλώσεων (ενημέρωση – τροφοδοσία κλπ)» προϋπολογισμού έτους 2018 για τη διοργάνωση Ημερίδας Σταδιοδρομίας.

 1. Επί της 140/2016 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με τη μετονομασία τμήματος της οδού Χρ. Μαντέλλου ή Μαντέλλα, μεταξύ των οδών Αγράμπελης και Ήρας, περιοχή «Γράμμος – Φοίνικας» στην Κηφισιά.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις κτηρίων “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” και “ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ” ».

 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ» με αναθεώρηση.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους, λόγω υπαγωγής και τακτοποίησης με το Ν.4178/2013 και κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών.

 1. Διαγραφή οφειλής 356,89€ με τις αναλογούσες προσαυξήσεις από τους Χ.Κ. 440/2015, 357/2016 και 999/2018 χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση λόγω λανθασμένης χρέωσης.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 586,92€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 3/10

Απο τον στις Σεπτέμβριος 29, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου   στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 21ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 19-09-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 640/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και χρήσεων γης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα απόρων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2018.

 1. Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτήματος του Δήμου Κηφισιάς για νέες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής”, για το έτος 2018-2019.

 1. Έγκριση για πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο (2) μηνών, για ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).

 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέων, των προκηρύξεων του Δήμου Κηφισιάς και του πρώην ΝΠΔΔ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ», που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του Ν. 4483/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 1. Μετάβαση συμμετοχής αποστολής του Δήμου Κηφισιάς στο Επιστημονικό Συνέδριο «Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον Κλεισθένη» που θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Οκτωβρίου 2018 στο Καρπενήσι.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα «εστιατόριο- καφέ» σε ακίνητο, επί της οδού Κολοκοτρώνη 8, Ο.Τ. 75, Κηφισιά.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος δημοτών για λήψη ενημέρωσης από το Υπουργείο Υποδομών περί τυχόν αλλαγών στην εγκεκριμένη σχεδίαση των κόμβων Καλυφτάκη – Κηφισίας – Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.02 με τίτλο: «Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού έτους 2018 για την ηχητική κάλυψη του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08 με τίτλο: «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες – δραστηριότητες που προωθούν την τουριστική κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό» προϋπολογισμού έτους 2018 για τη διοργάνωση της 3ης εκδήλωσης για την αναβίωση του ρομαντισμού και της ιδιαίτερης αισθητικής της Κηφισιάς της δεκαετίας του μεσοπολέμου, με περίπατο σε τέσσερα εμβληματικά αρχοντικά.

 1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 1. Επί της 182/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, έκθεση Δ.Σ. και Προσάρτημα) χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 1. Έγκριση κατανομής επιχορήγησης ΚΑΠ Γ’ δόση 2018 στις Σχολικές Επιτροπές Π.Ε. και Δ.Ε. ποσού 65.572,50€.

 1. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 11.312,00€ στη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. για κάλυψη δαπανών προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος».

 1. Ορθή Επανάληψη των υπ’αρ. 227/2018 και 503/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας των ασκεπών χώρων της Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής Χαρ. Ν. Σινούρη Α.Ε.

 1. Διαβίβαση πρακτικού εξέτασης των ενστάσεων για την φιλοξενία παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για λήψη της σχετικής απόφασης (υπ΄ αρ. 280/2018 απόφαση του Δ.Σ., άρθρο 6, παρ. Β.7.)

 1. Επί της 35/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με την ονομασία της παρόδου της οδού Μάτσα στην περιοχή «ΒΙ.ΠΑ» στην Κηφισιά.

 1. Επί της 68/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με την ονομασία πεζόδρομου στην περιοχή «Γράμμος – Φοίνικας» μεταξύ των οδών Εστίας και Πανσέδων στην Κηφισιά.

 1. Επί της 84/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με τη μετονομασία της οδού Αίγλης, μεταξύ των οδών Αγίου Σεραφείμ και Κυριαζή Δημητρίου στην περιοχή «Γράμμος- Φοίνικας» στην Κηφισιά.

 1. Επί υποβολής πρότασης παρέκκλισης από τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης/ κάλυψης για το υπό ανέγερση κτηρίου του 9ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 1037 «χώρος σχολείου» στην περιοχή «Αδάμες – Γράμμος – Φοίνικας» της 13ης Π.Ε. της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση της εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας των πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε. 8 και Π.Ε. 10 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς», προϋπολογισμού 30.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και Κ.Α. 30.7412.33 .

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2015» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων 2012».

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «41η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων».

 1. Έγκριση επικειμένων των ιδιοκτησιών με ΚΑ:0103028 στο Ο.Τ. 8, ΚΑ:0103017, 0103018 στο Ο.Τ. στην περιοχή «Υπ. Αγίας Κυριακής» επί των οδών: Σ. Βενιζέλου και Δ. Κοντογιάννη.

 1. Έγκριση του υπ΄αρ. 3/2018 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα, καθορισμού αξίας γης ακινήτων και επικειμένων εντός του Ο.Τ. 9 της Πολεοδομικής Ενότητας «ΒΙ.ΠΑ.» του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών πέριξ των Ο.Τ. 17, 18, 20, 21 και της οδού Μεταξά της περιοχής ΒΙ.ΠΑ Κηφισιάς.

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης».

 1. Αποδοχή Παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης».

 1. Διαγραφή οφειλής 11.688,08€ μετά των σχετικών προσαυξήσεων από τους 1002/2017 και 1003/2017 χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση λόγω λανθασμένης χρέωσης.

 1. Διαγραφή ποσού 392,61€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 443,92€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 1.745,20€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής ποσού 352,50€ ή των προσαυξήσεων.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 19/9

Απο τον στις Σεπτέμβριος 14, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 5-9-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα

Δ. Τακτικά θέματα

 1. Επί της υπ’αρ. 57/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 81Α στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της υπ’αρ. 59/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί των οδών Πανδώρας, Αριάδνης & Φιλύρας στην Εκάλη».

 1. Επί της υπ’αρ. 60/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Θέτιδος στην Εκάλη».

 1. Λήψη απόφασης περί μη ανανέωσης σύμβασης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159/Α΄).

 1. Επί αιτήματος τροποποίησης της υπ΄αρ. 431/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 32735/18 αίτησης για έγκριση εργασιών στο ακίνητο – παραδοσιακό κέντρο «ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ».

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίας Ματρώνας.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος σε ακίνητο, επί της οδού Κολοκοτρώνη 5, Ο.Τ. 73, Κηφισιά.

 1. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 264/1994 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (προσθήκη δραστηριότητας), επί των οδών Γορτυνίας 11 και Δαγκλή, στο Ο.Τ 350, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα), επί της πλατείας Αγίου Δημητρίου 15, Ο.Τ. 35, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα «Πρακτορείο Παιγνιομηχανημάτων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» επί των οδών Λ. Κηφισίας 222 & Δροσίνη 1, Ο.Τ. 41, Κηφισιά.

 1. Επικαιροποίηση της υπ’αρ.755/17 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

 1. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 640/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και χρήσεων γης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας για τον νέο παιδικό σταθμό του Δήμου «Βίλα Μιχλ».

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « 45η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».

 1. Έγκριση παραχώρησης χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Μοσχονήσιου Παναγιώτη στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέο δικαιούχο.

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου».

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου».

 2. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 545,44€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 3. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 169,52€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 4. Επί αιτήματος για διαγραφή οφειλών από τους 751/13 και 752/13 χρηματικούς καταλόγους βάσει των διατάξεων του άρ.222 του Ν.4555/18.

 5. Διαγραφές ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 6. Διαγραφή ποσού 1.611,44€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 7. Διαγραφή ποσού 206,97€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 5/9

Απο τον στις Αύγουστος 31, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 18-7-2018 και 1-8-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

 1. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση μελέτης 21/2018 Τ.Υ. για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων» -«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» – «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 591.188,60€ με Φ.Π.Α. με τη διαδικασία διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 1. Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας των ασκεπών χώρων της Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής Χαρ. Ν. Σινούρη Α.Ε. .

 1. Επανεξέταση της υπ΄αρ. 102/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για μονοδρόμηση της οδού Στεφάνου Δέλτα.

 1. Επί της υπ’αρ. 42/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Σήμανση εγκεκριμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Ο.Τ. Γ876 του Δήμου Κηφισιάς».

 1. Επί της υπ’αρ. 43/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Θησέως στην Κηφισιά, στο τμήμα μεταξύ των οδών Τατοΐου και Χρυσαλίδος».

 1. Επί της υπ’αρ. 44/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κόκκοτα στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 45/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Κοσκινά και της οδού Υποσμηναγού Νικολάου Σιαλμά στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοσκινά και Όθωνος στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 46/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Διός στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γ. Λύρα και Αυγής στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 47/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κων. Παλαιολόγου και Σόλωνος στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 41/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Πρόταση τροποποίησης του Ο.Τ. 38Α στην Π.Ε. «Καστρί – Πολιτεία» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας με απόδοση τμήματος Ε=427,49 μ2 σε κοινή χρήση. Άρση ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου και διαμονής οικοπέδων συνεταιρισμού πολιτείας».

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Κλήρωσης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης τεχνικών έργων και μελετών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 1. Έγκριση: α) του υπ΄αριθμόν 2/2018 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 44 β) του υπ΄αριθμόν 1/2018 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 13 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Κατασκευή Νέας Υδρογεώτρησης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας».

 1. Διαγραφές οφειλών Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π. από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Διαγραφή ποσού 579,44€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 614,76€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 75,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 971/2018, ως μη οφειλόμενου.

 1. Διαγραφή ποσού 16,90€ από τέλη ύδρευσης.

 1. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης ποσού 3.458,28€ και επαναβεβαίωση αυτών στους νέους ιδιοκτήτες.

 1. Διαγραφή χρεών από ανείσπρακτα Δ.Τ. – Δ.Φ. – Τ.Α.Π. της ΔΕΗ ύψους 649,49€ και επαναβεβαίωση αυτών στους νέους ιδιοκτήτες.

 2. Διαγραφή υπολοίπου οφειλών συνολικού ποσού 863,78€ από τους Χ.Κ. 949 και 950/2017.

 3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 4. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 198,00€ από παράβαση Κ.Ο.Κ. .

 5. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 183,51€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 6. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 565,54€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 1/8

Απο τον στις Ιούλιος 27, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Αυγούστου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 11-7-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης».

 1. Αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Ζωοφιλίας.

 1. Επί της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση παιδικού σταθμού με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης (παρ.1 άρθρου 194 Ν.3463/2006).

 1. Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2018, (σχετ. οι διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1»).

 1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 712/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2018.

 1. Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των ΝΠΔΔ αυτού (σχετικές οι αποφάσεις 482/2018 Οικ. Επιτροπής & 399/2018 Δ.Σ.)(άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 7261/2013 {Φ.Ε.Κ. 450 Β /26-2-0013} ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών).

 1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας».

 1. Επανεξέταση της 54/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στην οδό Σπανουδάκη στην Κηφισιά».

 1. Επικαιροποίηση της 615/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για προσθήκη δραστηριότητας «ειδών πρατηρίου άρτου και παροχής καφέ φρέσκων χυμών και λοιπών ροφημάτων σε διερχόμενους», επί των οδών Λ. Κηφισίας 236 & Κασσαβέτη 1, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παροχή προσωπικών υπηρεσιών – μανικιούρ – πεντικιούρ), επί των οδών Αδαμών και Πλειάδων 95, Ο.Τ. 268, Κηφισιά.

 1. Έγκριση κατανομής ποσού 105,40€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2016).

 1. Έγκριση παραχώρησης ή μη σχολικών χώρων του 3ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου Κηφισιάς στην Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς για την πραγματοποίηση των προπονήσεων και των αγώνων του Συλλόγου Ν. Κηφισιάς.

 1. Κοπές δένδρων κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «1η Ασφαλτόστρωση 2010».

 1. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

 1. Επιστροφή ποσού 1.308,74€ ως πλεονάζοντος από την απόδοση οφειλής εκ γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 414,984€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.517,79€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 674,87€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.562,82€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 632,96€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 18/7

Απο τον στις Ιούλιος 13, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Ιουλίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 27-6-2018 (15η ειδική και 16η τακτική).

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 1. Επί της 9/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Αραβοσιτά, στη συμβολή της με την οδό 1η Μάη, στην Κηφισιά».

 1. Επί της 10/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη και Μπακογιάννη στην Κηφισιά».

 1. Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW, σε βάρος του K.Α. 10.6699.06 .

 1. Έγκριση 4ης παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».

 1. Αποχώρηση του Δήμου από το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος για πρακτική άσκηση του σπουδαστή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ζωγράφου με την ειδικότητα του Τεχνικού Δασικής Προστασίας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

 1. Επιστροφή ποσού 1.790,52€, έγκριση δαπάνης και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης λόγω λανθασμένης χρέωσης.

 1. Επιστροφή ποσού 32,64€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 85,82€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών ύψους 3.091,20€ από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο, λόγω ολοσχερούς εξόφλησης.

 1. Διαγραφή οφειλής από ανείσπρακτα ΔΕΗ ποσού 686,36 €.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 255,00 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 420,00 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 2.644,05€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Έγκριση για καταστροφή άχρηστων υλικών.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 11/7

Απο τον στις Ιούλιος 7, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Ιουlίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

 1. Υποβολή Β’ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Ιουνίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 2007/τ.Β΄/9-9-2011. Έλεγχος επίτευξης στόχων [άρθρο 2 της 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013)].

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

 1. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. (Αριθμός Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 317/2018).

 1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ορισμός υπόλογου διαχειριστή και αναπληρωτή του.

 1. Τροποποίηση των υπ΄ αριθ. 665/2017 και 666/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τις νέες θέσεις λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας και τα όρια αυτών.

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στo Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

 1. Επί της 103/2017 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς που αφορά στην ονομασία του Δυτικού πεζόδρομου του Ο.Τ. 1037, στην περιοχή Αδάμες στην Κηφισιά.

 1. Επί της 25/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς που αφορά στην μετονομασία της οδού Ζαφ. Μάτσα, η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών Κυριαζή Δημητρίου και Αγίου Σεραφείμ στην περιοχή Γράμμος – Φοίνικας, στις Αδάμες στην Κηφισιά.

 1. Συμπλήρωση παραγράφου στην υπ΄ αρ. 280/2018 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση σχεδίου νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς (Δημοτικές Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), με πλαίσιο αναφοράς την υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β΄/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών».

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ για επιχορήγηση έργων εντός του οικονομικού έτους 2018.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο), επί της οδού Κολοκοτρώνη 19 & Αργυροπούλου στον Α΄ όροφο, Ο.Τ. 73, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα «Πρακτορείο Ο.Π.Α.Π.», επί της οδού Αντωνοπούλου 1, Ο.Τ. Γ 907, Κηφισιά.

 1. Έγκριση κατανομής και διάθεση επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2018 ποσού 108.886,43 € στις Σχολ. Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ   για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.  (απόφαση ΔΕΠ 20/2018)

 1. Έγκριση κατανομής και διάθεσης  επιχορήγησης υπόλοιπου  ΣΑΤΑ 2017 ποσού 6.990,95 € στις Σχολ. Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ  για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. ( 21/18 απόφ. ΔΕΠ και 172/18 αποφ. Δημ. Συμβουλίου.)

 1. Έγκριση παραχώρησης ή μη σχολικών χώρων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων «Δ. Βικέλας» 8ου Δημοτικού σχολείου στον Αθλητικό Σύλλογο ΖΑΟΝ για την πραγματοποίηση  αθλητικών αγώνων μπάσκετ κοριτσιών. (αποφ. Σχ.Επ. 63/18 και αποφ. ΔΕΠ 21/18).

 1. Επείγουσα κοπή τριών (3) δένδρων στη συμβολή των οδών Αρκαδίας και Πύλου 12, περιοχή Αδαμών Κηφισιάς.
 1. Κοπές δένδρων κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
 1. Επί της 442/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στη Δικηγορική Εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στους δικηγόρους Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη και Βασίλειο Ε. Χατζηγιαννάκη.

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «46η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ» με αναθεώρηση.

 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ» με αναθεώρηση.

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017».

 1. Επιστροφή ποσού 60,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 1. Διαγραφή οφειλών 2.729,65 € από εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης.

 1. Διαγραφή ποσού 1.580,51€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 784,90 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.628,20€ € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 735,36€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply