Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη 18/9

Απο τον στις Σεπτέμβριος 14, 2018

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2-3-1-1Tακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 18/9/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 21ης και 22ης Συνεδρίασης έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου και επαναβεβαίωση στους νέους
συνιδιοκτήτες (Υπόθεση Π.Ρ με αρ. καρτέλας 057322 και Α.Ρ. με αρ. καρτέλας 057321)
2. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου και επαναβεβαίωση στους νέους
συνιδιοκτήτες (Υπόθεση Ρ.ΙΑ.Ε με αρ. καρτέλας 063247)
3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Α-Α.Α. με αριθμό
καρτέλας 019090)
4. Διαγραφή οφειλών λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με το άρθρο 222 του
ν.4555/2018 ( Υπόθεση Β. Ε με Αρ.Καρτ.:048410)
5. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. – Υπόθεση : Μ.Α του Κ. με αρ.καρτ.055388
6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)
7. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών
(Ν.4412/2016)
8. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (N.4412/2016)
9. Έγκριση ή μη της προμήθειας Ειδών Σημαιοστολισμού και Φωταγωγήσεων εξωτερικών
χώρων του Δήμου Αμαρουσίου με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων
10. Έγκριση ή μη της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασιών συγκρότησης
και λειτουργίας της φιλαρμονικής ορχήστρας, για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου
Αμαρουσίου
11. Έγκριση ή μη σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
13. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης
ομβρίων περιοχής Ν. Λέσβου Δήμου Αμαρουσίου» 14. Έγκριση για την ανασύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και την
τροποποίηση της με αρ.πρ. 31470/14.07.2017 απόφασης αρ. 307/2017 του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμαρουσίου, για την προσθήκη αποδεκτών εργασιών, που αφορά στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», σύμφωνα με
την 84612/30107/16.10.2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, και τα Πρακτικά ΣΔΕΠΑ 16η Συν. 28-09-17 και 2η Συν. 22-02-2018, που την
συνοδεύουν
15. Αποδοχή ή μη παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ορισμός
ενός Δημοτικού Συμβούλου οποίος θα διατελέσει Προέδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας Αμαρουσίου
16. Έγκριση αποζημίωσης για συμβιβαστικό καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιώσεως
ρυμοτομούμενης -με επικείμενα – εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 694,92 τμ. στο Ο.Τ. Γ 788 της
περιοχής «Εργατικές Κατοικίες» του Δήμου Αμαρουσίου με κ.α. 1006) με βάση την υπ. αρ.
1/2002 Πράξη Εφαρμογής νομίμως κυρωθείσα με την υπ. αρ. 46032/4-11-02 Απόφαση
Νομάρχη Αθηνών, και εν συνεχεία διορθωθείσα με την υπ. αρ. 15226/829/2004 Πράξη
Εφαρμογής της Νομαρχίας Αθηνών. (υπόθεση Ιδιοκτησίας Μαδούρου)
17. Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς ακινήτου επί των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού (Ο.Τ. 138)
18. Έγκριση ή μη της 32/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη
απόφασης για ανανέωση της συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα
Ανακύκλωσης Χαρτιού» 19. Έγκριση ή μη της 29/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Επέκταση περιοχής Μελέτης υπό Ένταξη στο Σχέδιο περιοχής Καρπάθικα – Ηπειρώτικα» 20. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου, στην Πολεοδομική Ενότητα Κέντρου Αμαρουσίου
για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου
21. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 219/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Αμαρουσίου για την 4η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της
Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018
22. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 220/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Αμαρουσίου για την 4η αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης
οικονομικού έτους 2018
23. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 221/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Αμαρουσίου περί υποβολής αιτήματος προς το Δήμο Αμαρουσίου για τη μεταβίβαση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Αμαρουσίου στην
Επιχείρηση
24. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 223/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Αμαρουσίου για την κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού
έτους 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το
άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του
Ν.4071/2012
25. Έγκριση ή μη της 30/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Επικαιροποίηση και συμπληρωματικές ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας του Ιστορικού – Εμπορικού Κέντρου» 26. Έγκριση ή μη της 31/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος σε κοινόχρηστο Χώρο (οδόστρωμα),
επί της οδού Ύδρας αρ. 17 (υπόθεση Δεληβοριά Χριστίνα)»

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply