Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι αύριο Τρίτη

Απο τον στις Ιούλιος 17, 2017

logo-11-1-2-1-2-2-2-1-3Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 18/7/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή µη της υπ’ αρ. 1/17.07.2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής µε θέµα:

«Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ ∆ήµου Αµαρουσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 24 του ν. 4479/2017»

Το ανωτέρω θέµα είναι κατεπείγον, προκειµένου να προλάβουν εµπρόθεσµα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την τροποποίηση του ΟΕΥ του ∆ήµου Αµαρουσίου, δεδοµένων των εξαιρετικών προθεσµιών που έχουν τεθεί µε την υπ’ αρ. 19/30.6.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρ. 24 του ν. 4479/2017 και των προθεσµιών που τέθηκαν από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.

2. Έγκριση καταβολής µισθοδοσίας εργαζοµένων µε συµβάσεις εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας, για το χρονικό διάστηµα από 8/6/2017 έως 11/7/2017

Το ανωτέρω θέµα είναι κατεπείγον, δεδοµένου ότι οι αποδοχές αυτές είναι δεδουλευµένες και είναι αναγκαία η άµεση καταβολή τους.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι αύριο Τρίτη 20/6

Απο τον στις Ιούνιος 19, 2017

logo-11-1-2-1-2-2-2-1Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο  του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 20/6/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του θέματος που τέθηκε κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρχου, κ. Πατούλη Γεωργίου,
για περαιτέρω ενέργειες υπέρ των συμβασιούχων μας μετά την απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply