Διαμαντοπούλου: «διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή»

Απο τον στις Φεβρουάριος 22, 2012

Η Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε σε συνέντευξη τύπου για την Έρευνα :

Σήμερα ολοκληρώνεται η τριήμερη συνεδρίαση του ΕΣΕΤ για αυτό  κάνουμε μία συνολική ανακοίνωση για το τί έχει γίνει μέχρι τώρα στο χώρο της έρευνας.

Στην έρευνα υπάρχουν τέσσερις πυλώνες με βάση τους οποίους οργανώνονται όλα τα προγράμματα και οι χρηματοδοτήσεις :

  • Το πρώτο είναι η ενίσχυση έρευνας, ερευνητών και υποδομών.
  • Το δεύτερο είναι η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, πώς προχωράμε σε τελικό προϊόν ή υπηρεσία, με όφελος για την κοινωνία.
  • Το τρίτο είναι η εξωστρέφεια, διεθνείς συνεργασίες.
  • Το  τέταρτο είναι η διασύνδεση με την κοινωνία, δηλαδή πώς κάνουμε την έρευνα και την επιστήμη κάτι ελκυστικό και κατανοητό στην κοινωνία και στις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση του πλαισίου δράσης έγινε το 2010 και αφορούσε δυο μεγάλες ενότητες. Η μία ήταν το θεσμικό πλαίσιο και ο νέος νόμος για την έρευνα που θα τη συνδέει με την παραγωγή και την οικονομία και η δεύτερη ενότητα ήταν η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας, με το σημαντικό αριθμό Ερευνητικών Κέντρων, αλλά και το μεγάλο αριθμό Ινστιτούτων που υπήρχαν. Είναι κοινώς αποδεκτή η ανάγκη για εξορθολογισμό των δομών, αντιμετώπιση του κατακερματισμού  και της πολυδιάσπασης δράσεων και υποδομών και η συγκέντρωση της κρίσιμης μάζας των ερευνητών.

Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες χωρίς ολοκλήρωση. Η διαβούλευση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011. Έγινε διεξοδικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με τη συνδρομή του ΕΣΕΤ, και ύστερα από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση προχωράμε στην α’ φάση που είναι η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού με τις συγχωνεύσεις Ινστιτούτων των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ.

Τα 56 Ινστιτούτα στα 12 Ερευνητικά Κέντρα θα συγχωνευθούν σε 31 και τα 14 Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών θα συγχωνευθούν σε  δύο. Η θεσμική ολοκλήρωση δηλαδή το νομοθετικό έργο για την Ακαδημία Αθηνών θα ενσωματωθεί στη β’ φάση που είναι ο νόμος για την έρευνα.

Όσον αφορά στο νέο νόμο για την Έρευνα, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση στο τέλος του Ιανουαρίου και δόθηκε μια παράταση γιατί ζητήθηκε από τα Ερευνητικά Κέντρα και από τα Πανεπιστήμια. Έχουμε αυτή τη στιγμή όλα τα σχόλια της διαβούλευσης και θα προχωρήσουμε και με τον κ. Αρβανιτόπουλο σε συνεργασία με τους Πρυτάνεις, τους Προέδρους των Ερευνητικών Κέντρων και τους Ερευνητές, σε μια τελική πρόταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Όσον αφορά στο ΕΣΠΑ και την πορεία του, για την πρόσκληση ενδιαφέροντος, μέχρι τις 31/12/2011 είχαμε δεσμεύσει  και ενεργοποιήσαμε  το 63% των πόρων. Στόχος ήταν να μην τα εξαντλήσουμε όλα σε δύο ή τρία χρόνια αλλά σε κάθε χρόνο να υπάρχει σαφές χρονικό διάστημα, συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένα ποσά τα οποία θα προκηρύσσονται ώστε να μπορούν οι ερευνητές και τα Ερευνητικά Κέντρα αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, να έχουν πλήρη εικόνα, και τη δυνατότητα προγραμματισμού της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply