1.125 προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ

0
122

3411-744x417Έγκριση σύναψης χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1.125) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού.

Με την απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (10.550.250€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες

Ο αριθμός των  συμβασιούχων που θα προσλάβει κάθε Φορέας της Αυτοδιοίκησης :

Χωρίς τίτλοΧωρίς τίτλο702

Χωρίς τίτλο703 Χωρίς τίτλο704

Facebook Comments