Παρέλαβε τις αρμοδιότητες του Ν. Τόσκα ο Π. Σκουρλέτης

0
20

Ï  ÕÐÅÓ ÐÜíïò ÓêïõñëÝôçò , óôçí óçìåñéíÞ  ðáñÜäïóç ðáñáëáâÞ êáèçêüíôùí óôï Õðïõñãåßï Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç, ÓÜââáôï 4 Áõãïýóôïõ 2018.  Ï ÕÐÅÓ áíáëáìâÜíåé  ôá êáèÞêïíôá ôïõ áðåñ÷üìåñíïõ õðïõñãïý Íßêïõ Ôüóêá (äå äéáêñßíåôáé) ôïõ ïðïßïõ ç ðáñáßôçóç Ýãéíå äåêôÞ ÷èåò áðü ôïí ðñùèõðïõñãü. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Τις αρμοδιότητες της Προστασίας του Πολίτη παρέλαβε ο ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, το πρωί του Σαββάτου, από τον παραιτηθέντα αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα.

Στις δηλώσεις του, ο κ.Τόσκας έκανε έναν απολογισμό της θητείας του στο υπουργείο, και τόνισε ότι για λόγους συνείδησης είχε θέσει από την πρώτη στιγμή την παραίτησή του στον πρωθυπουργό.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι αναλαμβάνει σε μία δύσκολη στιγμή και δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι για την κυβέρνηση να ανακουφίσει όσο είναι δυνατόν, αυτούς που αντιμετώπισαν τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα να πάει σε βάθος για τις αιτίες αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.

ΑΠΕ

Leave a reply