Συναντήσεις Κατρούγκαλου με Πρέσβεις

Απο τον στις Μάρτιος 20, 2017

O õðïõñãüò Åñãáóßáò , ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò Ãéþñãïò Êáôñïýãêáëïò  óôç äéáâïýëåõóç ãéá ôïí Åõñùðáúêü Ðõëþíá Êïéíùíéêþí ÄéêáéùìÜôùí, óôá ãñáöåßá ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ óôçí ÁèÞíá, Ôñßôç 13 Óåðôåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, συναντήθηκε, σήμερα Δευτέρα 20 Μαρτίου, με τον πρέσβη της Αιγύπτου, κ. Mohamed Farid Mohamed Monib και συζήτησαν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος ενόψει και της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο στις 4 και 5 Μαΐου 2017.

Λίγο αργότερα ο  κ. Γ. Κατρούγκαλος, συναντήθηκε με τον επιτετραμμένο της Βουλγαρίας, Vesselin Ivanov και συζήτησαν θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και διμερούς οικονομικής διπλωματίας.

Τέλος ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε, με τον πρέσβη της Γαλλίας, κ.  Christophe Chantepy, με τον οποίον αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply