Σύμφωνο συνεργασίας από την Περιφέρεια Αττικής για προώθηση του ελεύθερου λογισμικού

 

free logisticsΗ Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε σήμερα σύμφωνο Συνεργασίας με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), με αντικείμενο το «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας». Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ,  Διομήδης Σπινέλλης, υπέγραψαν Σύμφωνο για τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, προκειμένου:

  • να ενισχυθεί η διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας.
  • να αυξηθεί η τεχνογνωσία των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά, υπηρετώντας την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου τομέα και την βιωσιμότητα των σχετικών υποδομών.
  • να υποστηρίξουν μέσα από το δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού που είναι μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, τον σχεδιασμό, στην κατάρτιση, στην υλοποίηση και στην παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική οικονομία στους τομείς αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτικής, είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, με ενίσχυση της διαφάνειας, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, μείωση του κόστους των διαδικασιών.

Από την πλευρά της, η ΕΕΛ/ΛΑΚ, η οποία σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην «ανοιχτότητα» και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα εξειδικεύεται και μπορεί να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, τους παρακάτω άξονες «ανοιχτότητας»:

  1. Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα ή λογισμικό στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας.
  2. Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων, για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα ή λογισμικό στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας και την υλοποίηση αυτών.
  3. Τη συνεργασία με κατεύθυνση τη δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.
  4. Την παροχή τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ανοιχτότητας.
  5. Τη συνεργασία με σκοπό την εκπαίδευση προσωπικού φορέων και οργανισμών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής σε θέματα ανοιχτών δεδομένων, λογισμικού, περιεχομένου και τεχνολογιών.
  6. Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών ανοιχτών τεχνολογιών αλλά και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, υλικού, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών.

 

 

 

Facebook Comments