Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Πέμπτη

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 4/8/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αμαρουσίου
2. ’Εγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου
“Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις”
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α).
3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. υπόθεση Θωμά Ολυμπία
4. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από Δημοτικά Τέλη (υπόθεση ΚΟΤΣΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
5. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Οικογενειακών Τάφων (υποθ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΥΡΑΚΗ)
6. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια οργάνων και
εξοπλισμού παιδικών χαρών
7. Έγκριση ή μη διενέργειας Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
Προμήθεια και Διανομή Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας στις Κοινωνικές Δομές των
Δήμων του Βόρειου Τομέα Αθηνών
8. Καταβολή αμοιβής και εξόδων στο Δικηγόρο Αθηνών κύριο Παντελή Αμούργη για την κατάθεση
προτάσεων, λοιπών διαδικαστικών ενεργειών (λήψη ενόρκων βεβαιώσεων) και συζήτηση της με
αρ. κατ. 14300/319/2016 αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του
Ν.Π.Δ.Δ Ι.Ν Αγ. Δημητρίου Ψυρρή, για τη διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής αναφορικά με
το ακίνητο που ευρίσκεται στη πλατεία Σπύρου Λέκκα και των οδών Σίνα – Ιονίων Νήσων – Αγ.
Κων/νου 42 στο Μαρούσι (όπου λειτουργεί ο Κινηματογράφος Μίμης Φωτόπουλος
9. Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) με τίτλο “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος
Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αμαρουσίου” στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ: 1465)
10. Έγκριση σύναψης σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της
εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση επιβατικών οχημάτων και λεωφορείων
από την Αττική Οδό
11. Ορισμός εκπροσώπου του Μετόχου «ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».
12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης στην Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» της εργασίας: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής
οικονομίας του Δήμου Αμαρουσίου».
13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης στην Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» της εργασίας: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων ανάδειξης του Αμαρουσίου ως “Έξυπνης
Πόλης”».
14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης στην Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» της εργασίας: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάδειξη του Δήμου Αμαρουσίου ως θεματικού τουριστικού
προορισμού».
15. Μεταφορά και σύσταση μιας προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΙΔΑΧ στον Δήμο Αμαρουσίου
από τη λυθείσα Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου
16. Γνωμοδότηση του Δήμου Αμαρουσίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
Δημοσίου Ακινήτου “Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (IBC) – GOLDEN HALL”.

Νωρίτερα στις 18:30 θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Έγκριση ή μη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά “Υποβολή προς έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015″.

 

Facebook Comments