Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 27/9/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 25ης και 26ης Συνεδρίασης έτους 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριοτήτας και Φωτισμού και Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Υπόθεση Μαρούσης Ευάγγελος)

2. Διαγραφή οφειλής από έσοδα από άλλες πηγές – δικαστική δαπάνη, λόγω λανθασμένης χρέωσης και επαναβεβαίωση του ορθού ποσού. (υπόθεση: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ)

3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ. Κόντης Αθανάσιος)

4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ.ΜΠΑΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ)

5. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Οικογενειακών Τάφων (υποθ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

6. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

7. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών (Ν.4412/2016)

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)

9. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (N.4412/2016)

10. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Η’ κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»

11. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Θ’ κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

12. Έγκριση ή μη δαπάνης για βιβλιοδέτηση-εκτύπωση λευκωμάτων έργων τέχνης της 54ης πανελλήνιας έκθεσης κεραμικής

13. Έγκριση ή μη δαπάνης για τη φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνων έργων τέχνης πανελλήνιας έκθεσης κεραμικής

14. Έγκριση ή μη της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασιών συγκρότησης και λειτουργίας της φιλαρμονικής ορχήστρας, για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου

15. Έγκριση ή μη παράτασης του έργου “Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων”

16. ’Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου ‘’ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ’’

17. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου :’’ Hλεκτροφωτισμός Βασικής Οδικής Αρτηρίας – Δημιουργία Ασφαλών Οδεύσεων»

18. Έγκριση ή μη της οριστικής μελέτης του έργου ‘’ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ’’

19. Τροποποίηση της υπ’αρ. 88765/2012 Σύμβασης

20. Διόρθωση της υπ΄αρ. 219/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου περί Ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου και καθορισμός της αμοιβής αυτών

21. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 92/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων για την περίοδο 2016-2017, καθώς και για τις επόμενες περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης

22. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 88/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της

23. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 89/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών της, κατόπιν της εφαρμογής του Ν. 4412/2016

24. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 91/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 18/16-11-2015 απόφασης Δ.Σ. για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης

25. Έγκριση ή μη της 109/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα) στη Διαδημοτική Οδό Στρ. Α. Παπάγου”

26. Έγκριση ή μη της 108/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Ερυθρού Σταυρού, Ιπποκράτους, Χασιώτη, Πεντελικού στην Αγία Φιλοθέη, λόγω του έργου με θέμα “Ανακατασκευή – Συντήρηση Οδών””

Facebook Comments