Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη 2/10

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2-3-1-1-2Tακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 2/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 23ης και 24ης Συνεδρίασης έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
2. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση της
3. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υποθ. ΜΑΡΙΑ
ΣΕΡΠΙΩΤΗ)
4. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 1/1/2018 μέχρι 31/7/2018, από τον Φόρο
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου
5. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2018, των
Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Γ’ Κατανομή, έτους 2018)
6. Έγκριση ή μη Εκτύπωσης φυλλαδίων – αφισών – καρτών – προσκλήσεων κ.λπ. προωθητικού – διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές – Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου
7. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου σε εκδηλώσεις και παροχή αίθουσας και ηχητικής
κάλυψης
8. Έγκριση ή μη της εκδήλωσης και των δαπανών για την 56η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής
9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
10. Εγκριση ή μη παραχώρησης χώρου δημοτικού ακινήτου, ως έδρα του Συλλόγου Αθμονέων
και του Εκδρομικού και Περιηγητικού Ομίλου Αμαρουσίου
11. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 18858/30-04-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία “ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 12. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 12212/20.03.2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 13. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό
Κτηματογράφησης 0234α, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ793 της περιοχής “Άγιος Θωμάς” του
Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Βουτσελά Αντωνίας – Φ. 3661)
14. Εκχώρηση ή μη της με αριθ. πρωτ. 33371/01-08-2018 σύμβασης ως προς τις οικονομικές
απαιτήσεις μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας με την επωνυμία “ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ” με διακριτικό τίτλο “ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε.”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη 24/7

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2-3-1Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 24/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων β΄ τρίμηνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αμαρουσίου
2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ “Οργανισμός Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)
3. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ. Γαλανούδης Παντελής)
4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΒΑΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
5. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από πρόστιμο για παραβάση Κ.Ο.Κ.
Υπόθεση : Αρχοντής Ευστράτιος
6. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από πρόστιμο για παραβάση Κ.Ο.Κ.
Υπόθεση : Μόσχος Ευάγγελος
7. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
8. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους
2018
9. Έγκριση ή μη απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για τον βρεφονηπιακό σταθμό Αμαρουσίου
του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ)
10. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας για χρήση του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank
11. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δύο ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στο
Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου
12. Έγκριση ή μη ενοικίασης εξεδρών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Αμαρουσίου
13. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 10164/8-3-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΜΠΕΞ
ΑΒΕΕΕ”
14. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 42295 / 18-09-2017 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Ατομικής Επιχείρησης “ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ” 15. Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 27857 / 26-06-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Αμαρουσίου και του Πιστοποιημένου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη – ενεργειακές μελέτες “ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ” 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
17. Τροποποίηση της με αριθμό 440/2016 Απόφασης για αντικατάσταση μέλους Επιτροπής
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)”
18. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του Έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 19. Έγκριση ή μη 6ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων
περιοχής Στουντίου Α»
20. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ» βάσει της αναθεώρησης της με αριθμό 20/2015 Άδειας Δόμησης
21. Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.
ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
22. Έγκριση ή μη των μελετών με τίτλο: α. “Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου Δήμου
Οδού Σισμανογλείου”, β. “Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου Δήμου
Φραγκοκκλησσιάς” και γ. “Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου οδού Ροδοδάφνης Δήμου
Αμαρουσίου” κατόπιν ένταξης τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018
23. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση της απαλλοτριωθείσας έκτασης στο
κτήμα Καρέλλα
24. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια του
Προγράμματος LIFE+ ‘’LIFE GrIn’’ LIFE 17 GIC/GR/000029, με τίτλο: Προώθηση της
ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής σε
σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις
25. Έγκριση ή μη εκτέλεσης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές
Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Αμαρουσίου»
26. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1: «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου» της Πράξης: Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου
Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου με κωδικό ΟΠΣ «5002032»
27. Έγκριση ή μη σύστασης προσωποπαγούς θέσεως. (Υπόθεση : κα Μαρία Βουκελάτου)
28. Έγκριση ή μη: – της συμμετοχής των αιτούντων στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως Θεοτόκου στις 14/8
και 15/08/2018 στον Δήμο Αμαρουσίου
– της πρότασης που αναφέρει ότι σε περίπτωση που προκύψουν κενές χωροθετημένες
θέσεις μετά από την κλήρωση, που θα διεξάγει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή εφόσον οι
κληρωθέντες δεν πληρώσουν το ανάλογο παράβολο που αντιστοιχεί σε τέλος κατάληψης του
κοινόχρηστου χώρου, οι θέσεις θα διατίθενται στους εκπρόθεσμους αιτούντες άνευ κλήρωσης
με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
29. Ονοματοθεσία – Μετονομασία οδών & πλατειών – Οριστική λήψη απόφασης
30. Επικαιροποίηση και συμπληρωματικές ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας του Ιστορικού – Εμπορικού Κέντρου
31. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη
μετατόπισης περιπτέρου στο Δήμο Αμαρουσίου, σε νέα θέση επί της οδού Σωρού 17”
32. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Εγκριση ή μη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» για την ΠΕ ΨΑΛΙΔΙ”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη 26/6

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 26/6/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
2. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών.
3. Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο “Φωτογράφηση και Επεξεργασία Εικόνων
Έργων Τέχνης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής”.
4. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών
Αμαρουσίου “Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ” με θέμα: ΓΙΟΡΤΗ-ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ 2018.
5. “Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου (με τον αναπληρωτή του) ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής
του 11ου ΤοΠΦΥ Αττικής,της 1ης Υειονομικής Περιφέρειας Αττικής”.
6. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”
7. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 658/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης
καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και επταήμερης απασχόλησης των εργαζομένων στο Τμήμα
Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, για τις υπηρεσίες
καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης.
8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.
9. Αποδοχή ή μη δωρεάς της αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης της Πλατείας Ευτέρπης άνευ
ανταλλάγματος
10. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 201/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.
11. Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 199/2018 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της
Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.
12. Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 198/2018 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της
Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.
13. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
θέμα:”Τροποποίηση σχεδίου σε ιδιοκτησία του Δήμου εντός του Ο.Τ. 88 και σε κοινόχρηστο
χώρο μπροστά από το σταθμό ΗΣΑΠ Αμαρουσίου”
14. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:”Έγκριση
ή μη τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της
διαδημοτικής οδού Χρ. Τραπεζούντος από την Λεωφ. Δημοκρατίας έως την οδό Μεσσήνης”
15. Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου
Αμαρουσίου (ΚΕΑΔΑ).
16. Έγκριση ή μη ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου
Αμαρουσίου (ΚΕΑΔΑ).
17. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων προς
μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη 19/6/18

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 19/6/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 19ης και 20ης Συνεδρίασης έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ή μη της 153/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Κατάρτιση
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του υποτομέα
S1313 “Τοπική Αυτοδιοίκηση”” 2. Έγκριση ή μη της 167/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Υποβολή
προς έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017”
3. Ενημέρωση του Δημάρχου Αμαρουσίου κ.Γεώργιου Πατούλη για την υποχρεωτική εφαρμογή
της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής
4. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ. Κουμαλάτσου Ελευθερία)
5. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου
(υποθ.Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
6. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου
(υποθ.Μαρκάκη Ιωάννα)
7. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υποθ.ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗ)
8. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οικ.Τάφου (υποθ. Παρασκευόπουλος Αριστείδης)
9. Διαγραφή Οφειλής από Χρηματικό Κατάλογο για τέλος χρήσης κουβουκλίων περιπτέρων
ιδιοκτητών – 2018
10. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : “LEASEPLAN HELLAS A.E.”
11. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από πρόστιμο για παραβάση Κ.Ο.Κ.
Υπόθεση : Κατσιδήμας Ιωάννης
12. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ε’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
13. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2018
14. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
15. Παραχώρηση Απορριμματοφόρου Οχήματος στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου
16. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 163/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
17. Τροποποίηση της 120/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
18. Έγκριση ή μη ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στην ψηφιακή πύλη ΔήμοςData
19. Έγκριση ή μη προμήθειας βιβλίων για τη Βορέειο Βιβλιοθήκη
20. Έγκριση η μη της διοργάνωσης εκδήλωσης του 19ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, με τίτλο:
<<ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ>> (ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2018)
21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
22. Έγκριση ορισμού Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της
επιτροπής εκτίμησης για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών πραγμάτων του
Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018
23. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά,
εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018
24. Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: “Διαμόρφωση χώρων
για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων” 25. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
26. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
27. Έγκριση ή μη των παραδοθέντων μελετών εφαρμογής, βάσει της σύμβασης «Εκπόνηση
Μελετών Εφαρμογής και κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για την αξιοποίηση του
διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Όλγας στο Ο.Τ. 88, στο Δήμο
Αμαρουσίου»
28. Παραλαβή της μελέτης “Μερική ανασύνταξη και διορθωτικές πράξεις στην περιοχή Αγίου
Θωμά Αμαρουσίου” 29. Έγκριση ή μη της κατάταξης σε κατηγορίες όλων των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων
του Δήμου Αμαρουσίου
30. Έγκριση ή μη κατάργησης Ταμείου Αλληλοβοήθειας στο Δήμο Αμαρουσίου και μεταφοράς
της δράσης και της λειτουργίας του στο ν.π.δ.δ. ΟΚΟΙΠΑΔΑ
31. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων
προς μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη 8/5

Marousi_Logo1-2-1-1Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 8/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 15ης και 16ης Έκτακτης Συνεδρίασης έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ τρίμηνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αμαρουσίου
2. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης οστεοθήκης
(υποθ.Νικολάου Ιωάννης)
3. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο Δικαιώματος Παράτασης Χρόνου ταφής
(υποθ.Νίκας Αθανάσιος)
4. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ. Ζωγραφάκη Παναγιώτα)
5. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από εισφορά σε χρήμα Υπόθεση:
ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Οστεοθήκη 5-13) Υπόθεση: ΛΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή για σύνδεση με τον αγωγό
αποχέτευσης. Υπόθεση: Νικολοπούλου Χριστίνα
8. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Δ’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
9. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
10. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία- “Σχολική
Επιτροπή A’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” και εκλογή Προέδρου αυτού
11. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – “Σχολική Επιτροπή
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” και εκλογή Προέδρου αυτού
12. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Προέδρου και άμισθου Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου
ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»
13. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό
Κτηματογράφησης 012729, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 911, στη περιοχή “Σωρός – Λάκκα – Κόττου” (Υπόθεση: Ιωσηφίδης Ιωακείμ)
14. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημιούμενης λόγω ρυμοτομίας εδαφικής
έκτασης εμβαδού 24,60 τμ. στο Ο.Τ. Γ 795 της περιοχής “Άγιος Θωμάς” του Δήμου
Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 0217 (υπόθεση Ζώνιου Ανδρέα και Ζώνιου Ελένης)
15. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ” 16. Έγκριση 5ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης “Σύνταξη πράξης εφαρμογής της
πολεοδομικής μελέτης της περιοχής του Αγίου Θωμά Δήμου Αμαρουσίου” 17. Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
19. Εγκριση παράτασης μίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαρουσίου
σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4483/2017
20. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού, κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία με τίτλο “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων” 21. Έγκριση ή μη εκδήλωσης με τίτλο “Χορωδιακή συνάντηση Δημοτικών σχολείων Αμαρουσίου”
22. Έγκριση ή μη εκδήλωσης με τίτλο “Χορωδιακή συνάντηση μουσικών φορέων του Δήμου
Αμαρουσίου ,στον προαύλιο χώρο της Βορέειου Βιβλιοθήκης” 23. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στον 1ο Αττικό Αγώνα Δρόμου του «Όλοι
μαζί Μπορούμε» για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
24. Έγκριση ή μη σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως
25. Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» και της Πρόσκλησης με κωδικό
ΚΣ2/2018-2019 (Α/Α ΟΠΣ: 2100)
26. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο
“Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις” και έγκριση
υποβολής αιτήματος ένταξης
27. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο “
Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της
Χώρας ” και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης
28. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού – απόσμησης φρεατίων
υδροσυλλογής
29. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη 17/4

Marousi_Logo1-2-1Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 17/4/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 13ης και 14ης Συνεδρίασης έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018
2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Παπαδόπουλος
Παντελεήμων)
3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ)
4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Παρασκευαϊδης
Ευθύβουλος)
5. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης και εξ’ ολοκλήρου διαγραφή 11ης και 12ης δόσης –
Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 360/2015 Υπόθεση: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
6. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης – Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017
Υπόθεση: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
7. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου (υποθ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΣΙΝΟΣ)
8. Άσκηση ή μη του δικαιώματος προαίρεσης σχετικά με την ισχύουσα σύμβαση (Α.Π.
51271/11-11-2016 – Επιμήκυνση Α.Π. 10567/9-3-2018) που αφορά την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” 9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
10. ‘Εισήγηση για τη λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ
ΔΕΚΤΩΡ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ του έργου ‘ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ”, κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 10301/08-03-18 Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
11. Εισήγηση για τη λήψη απόφασης επί της υπ’αριθ. 14949/5-4-2018 υποβληθείσας ενστάσεως
της αναδόχου Κ/Ξ ΔΕΚΤΩΡ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ του έργου “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ’’, κατά
της υπ’ αρ. πρωτ. 11713/30.3.18 Διαταγής της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
12. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους
2018
13. Ορισμός εκπροσώπου του Μετόχου – ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων, της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
14. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού” και έγκριση υποβολής
αιτήματος ένταξης
15. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
16. Έγκριση ή μη της 12/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση
ή μη λειτουργίας και κανονισμού λειτουργίας των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων της
Κοιμήσεως Θεοτόκου και των Αγίων Αναργύρων που λαμβάνουν χώρα από τις 14/08 έως
15/08 και από τις 30/06 έως 01/07 καθώς και από τις 31/10 έως 01/11, αντίστοιχα, κάθε
χρόνο”
17. Έγκριση ή μη της 13/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Kυπρίων Αγωνιστών και Μακρυγιάννη (Ο.Τ.472α),
στο Μαρούσι.”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη 13/3

Marousi_Logo1-2-1Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 13/3/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 8ης και 9ης Συνεδρίασης έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.(υπόθεση: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
2. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.(υπόθεση: ΓΑΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ)
3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Σωτήρη Σπύρο)
4. Διαγραφή δόσεων από χρέωση για σύνδεση ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης. Υπόθεση:
Νικολοπούλου Χριστίνα
5. Διαγραφή οφειλών από καταβολή δικαιώματος ενταφιασμού και τέλους ανόρυξης (υποθ. Σταθουλόπουλος Αθανάσιος)
6. Διαγραφή οφειλών από καταβολή δικαιώματος ενταφιασμού και τέλους ανόρυξης (υποθ.
Ικκού Χρυσάνθη)
7. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 360/2015 χρηματικό κατάλογο και
εξ’ ολοκλήρου διαγραφή 11ης και 12ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 498/2016
χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 360/2015 χρηματικό κατάλογο και
διαγραφή υπολειπόμενου ποσού 11ης καθώς και η 12η δόση εισφοράς σε χρήμα από τον
498/2016 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
9. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 360/2015 χρηματικό κατάλογο και
διαγραφή υπολειπόμενου ποσού 11ης καθώς και η 12η δόση εισφοράς σε χρήμα από τον
498/2016 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΝΙΟΣ
10. Διαγραφή υπολειπόμενου ποσού 11ης δόσης και εξ’ ολοκλήρου διαγραφή 12ης δόσης
εισφοράς σε χρήμα από τον 498/2016 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11. Διαγραφή υπολειπόμενου ποσού 11ης δόσης και εξ’ ολοκλήρου διαγραφή 12ης δόσης
εισφοράς σε χρήμα από τον 498/2016 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗ
12. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση της
(υποθ.Παναγιώτη Ιωσηφίδη)
13. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου (υποθ. ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΛΟΥΝΑ)
14. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Β’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
15. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου από 1/1/2017 έως 31/12/2017
16. Απόδοση ποσού στη “Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά
στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2018
17. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2018, των
Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Α’ Κατανομή, έτους 2018)
18. Παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Πηνειού
19. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων Δημαρχείου
20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
21. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού, κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία με τίτλο «Eργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων»
22. Εγκριση ή μη 5ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων
περιοχής Στουντίου Α»
23. ΕΙΣΗΓΗΣΗ περί συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος προσκυρούμενης εδαφικής
εκτάσεως εμβαδού 106,33 τμ. στο Ο.Τ. 528-529 της περιοχής “Παράδεισος” του Δήμου
Αμαρουσίου με βάση την υπ. αρ. 1/2017 Πράξη Προσκυρώσεως και Αναλογισμού
Αποζημίωσης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Ελιά
Κατασκευαστική)
24. Έγκριση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου»
της πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου» με
κωδικό ΟΠΣ «5002032»
25. Έγκριση ή μη της 7/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 96/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς την
έγκριση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ (Κανονισμός χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ)
26. Έγκριση ή μη της 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού
Αγίου Νικολάου (υπόθεση Β. Βατικιώτη)”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

Marousi_Logo1Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 6/2/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 4ης και 5ης Συνεδρίασης έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ)
2. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: ΕΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ)
3. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από ειδικό φόρο 2% Υπόθεση: Επιχείρηση
“ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ.ΜΟΛΦΕΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, Golden Hall
4. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής για δημοτικό τέλος 0,5% Υπόθεση: Αγγελής
Αθανάσιος
5. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Μιχαλόπουλος
Λεωνίδας)
6. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Μιχαλόπουλος Μιχαήλ)
7. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οικ.Τάφου (υποθ. Αντωνόπουλος Πέτρος)
8. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου
(υποθ.Λιόλιος Δημήτριος)
9. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης- Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017
Υπόθεση: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
10. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης- Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017
Υπόθεση: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
11. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης- Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017
Υπόθεση: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ
12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή για σύνδεση με τον αγωγό
αποχέτευσης Υπόθεση: Νικολοπούλου Χριστίνα
13. Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου ανακομιδής μετά την παρέλευση της τριετίας από τον
ενταφιασμό (υποθ. Πανωραία Μολυβιάτη)
14. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή
μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2017 έως
31/12/2017″
15. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»
16. Εκπροσώπηση του Δήμου Αμαρουσίου σε σύνοδο των Δημάρχων του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Υγιών Πόλεων που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας WHO στην Κοπεγχάγη
στις 12 &13 Φεβρουαρίου
17. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 20 & 21 Απριλίου 2018 στο Διδυμότειχο
18. Έγκριση ή μη διοργάνωσης για 5η συνεχή χρονιά των Αγώνων Δρόμου “Σπύρος Λούης”
19. Έγκριση ή μη μελέτης για “Δαπάνες Εστίασης για Εκδηλώσεις -Αθλητικές Εκδηλώσεις
Δήμου Αμαρουσίου” 20. Έγκριση ή μη ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στην ιστοσελίδα
της εταιρείας “Σ. Καραγιλάνης Μον. Ε.Π.Ε.”, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της εταιρείας “ΔήμοςΝΕΤ Βάση Δεδομένων Μον. Ε.Π.Ε.” (υπηρεσία e-postirixis και βάση δεδομένων της),
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της εταιρείας “Νομική Βάση Πληροφοριών Ε.Π.Ε.”
(Νομοτέλεια), στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών e-dimos και στην ιστοσελίδα
πολεοδομικού και τεχνικού περιεχομένου της εταιρείας Δομική Ενημέρωση Α.Ε.”
21. Έγκριση ή μη παροχής υπηρεσιών ανοικτής γραμμής δημότη
22. Έγκριση σύναψης σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και
της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου από την
Αττική Οδό
23. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 5703 / 6-2-2017 Σύμβασης της
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ»
24. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση Διοικητικών υπηρεσιών (εκπαίδευσης και
πολιτισμού) του Δήμου Αμαρουσίου
25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
26. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία- “Σχολική
Επιτροπή A’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” 27. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ΑΜΑΡΥΣΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
28. Ανάκληση της με αριθ. 648/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του εκ
παραδρομής μη ορισμού εκπροσώπου μειοψηφίας στην επιτροπή καταστροφής
αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018
29. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων
30. Καθορισμός μηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωσης των
μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> ”Αμαρυσία
Άρτεμις ” ( Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. ) για το οικονομικό έτος 2018
31. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους
2018 συνεχιζόμενα
32. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους
2018
33. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 476/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί
έγκρισης παράτασης της σύμβασης “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 34. Συμπλήρωση της υπ’αρ. 564/20217 περί “Καταβολής της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους
δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αμαρουσίου.”
35. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3)
μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια)
36. Έγκριση ή μη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Αμαρουσίου
37. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 100/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
38. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση
κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας
39. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 05/2018 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) τροποποίηση του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018
40. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 06/2018 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) αναμόρφωση του
Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018
41. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ. 07/2018 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και έγκριση της
εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα
και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από
το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
42. Έγκριση ή μη της 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Λήψη
απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε σύστημα συλλογής Οχημάτων
Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των
ορίων του Δήμου” 43. Έγκριση ή μη της 2/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή
μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστούς χώρους του Δήμου Αμαρουσίου” 44. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Αναστολή
έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα του Ο.Τ. 107”
45. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Εναρμόνιση
χρήσεων γης σύμφωνα με ΓΠΣ Αμαρουσίου για τις ιδιοκτησίες με πρόσωπο στη Λεωφόρο
Κύμης στην περιοχή Κάτω Ψαλίδι Αμαρουσίου.”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2-2-1-3-1-1-3-2-2-2-2-2-1-1Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 16/1/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 1ης και 2ης Συνεδρίασης έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Φτούλη Καλλιόπη)
2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Γκούβερη Ιωάννα)
3. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών
(υποθ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)
4. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης – Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017
Υπόθεση: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
5. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης και εξ’ ολοκλήρου διαγραφή 11ης και 12ης δόσης –
Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 360/2015 Υπόθεση: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
6. Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, κατ’ άρθρο 134 του ν.
4504/2017
7. Ψήφισμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς
8. Ενημέρωση του Δημάρχου Αμαρουσίου και Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) κ. Πατούλη, για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης – συζήτηση
9. Ενημέρωση για την εξέλιξη των μελετών και των έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της
πόλης του Αμαρουσίου

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2-2-1-3-1-1-3-2-2-2-2-2Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 19/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως του ∆ήµου έτους 2016

Νωρίτερα στις  18:30 θα διεξαχθεί δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 25ης,26ης και 27ης Συνεδρίασης έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΡΙΝΙΩ)
2. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση:ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ)
3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)
4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ)
5. Διαγραφή οφειλής προστίμου από την Δ/νση Άμεσης Δράσης Υπόθεση : Κανιτάκης
Εμμανουήλ
6. Διαγραφή οφειλής από ΤΑΠ (υπόθεση: ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ)
7. Διαγραφή οφειλής από ΤΑΠ (υπόθεση: ΓΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ)
8. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
9. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
10. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
11. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)
12. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Σκυριανού Ανδριανή)
13. Διαγραφή οφειλής από τέλη καθαριότητας – φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και
ΤΑΠ (υπόθεση: BOΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του Σταύρου)
14. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ. Ειρήνη Δημητριάδου)
15. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση:
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
16. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση: ΤΖΙΒΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ)
17. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2017, των
Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Δ’ Κατανομή, έτους 2017)
18. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου μέχρι 20/11/2017
19. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της ΙΒ’ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»
20. Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80
21. Συμπλήρωση ή μη της υπ’ αριθμ. 436/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
22. Έγκριση ή μη διοργάνωσης για 5η συνεχή χρονιά των Αγώνων Δρόμου “Σπύρος Λούης”
23. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
24. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου “Κατασκευή
δικτύου αυτοματοποιημένου ελέγχου για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων που
αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου” 25. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα του Έργου: “ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” 26. Έγκριση ή μη της οριστικής μελέτης “ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 27. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ”
28. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 29. Έγκριση ή μη 5ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου : «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»
30. Έγκριση ή μη αλλαγής Εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αμαρουσίου για το
έργο “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ” 31. Εισήγηση για τη λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ
ΔΕΚΤΩΡ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ του έργου ‘ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ’’, κατά της υπ’αρ. πρωτ. 54909/20-11-16 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
32. Ορισμός εκπροσώπου του Μετόχου – ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων, της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
33. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ΑΜΑΡΥΣΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
34. Έγκριση ή μη του εγχειριδίου “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ” 35. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Δήμου
Αμαρουσίου για το έτος 2018
36. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά,
εκποίηση ακινήτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018
37. Έγκριση ορισμού Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της
επιτροπής εκτίμησης για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων του Δήμου
Αμαρουσίου για το έτος 2018
38. Συμμετοχή ή μη του Δήμου Αμαρουσίου, στην Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία
Αυτοδιοικητικού Δικτύου Στήριξης του Παλαιστινιακού και του ορισμού εκπροσώπου του
Δήμου, με τον αναπληρωτή του
39. Ψήφισμα για την άρση του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας και την
επαναφορά του ποσοστού της σύνταξης στο 70%, που θα δικαιούταν ο εκλιπών, μετά την
σχετική τροποποίηση – τροπολογία του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016
40. Παράταση ή μη της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020″και ένταξη της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016″ – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5000160 – Δ3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” με τίτλο υποέργου “Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Βόρειος
Τομέας Αττικής / Δήμος Αμαρουσίου)””
41. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης και έγκριση όρων αυτής
42. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017
43. Έγκριση ή μη καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και επταήμερης απασχόλησης των
εργαζομένων στο τμήμα Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου
Αμαρουσίου, για διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης
44. Παραχώρηση ή μη υπαίθριου χώρου για τη διεξαγωγή έκθεσης βιβλίου για το χρονικό
διάστημα από 20/12/2017 έως 10/1/2018

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2-2-1-3-1-1-3-2-2-2-2Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 5/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 23ης και 24ης Συνεδρίασης έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. 4η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. 4η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2017
3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)
4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ)
5. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΜΑΪΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ)
6. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ)
7. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ)
8. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)
9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από προσκύρωση Υπόθεση: Οικονόμου
Μαρία – Οικονόμου Υπαπαντή
10. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση:
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΜΑΡΙΑ)
11. Ανάκληση της με αριθ.455/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το μέρος του
744/2014 χρηματικού καταλόγου και επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από
παράβαση Κ.Ο.Κ (υπόθεση: ΚΑΥΚΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ)
12. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της ΙΑ’ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
13. Εισήγηση για έγκριση καταβολής αποζημίωσης που καθορίστηκε συμβιβαστικά με το Δήμο
Αμαρουσίου με βάση την υπ. αρ. 63/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
και αφορά αποζημίωση εδαφικής εκτάσεως στο Ο.Τ. 977 της περιοχής “Σωρός Λάκκα
Κόττου” και με κτημ. αρ. 010123 και 010125 και για την οποία αποζημίωση αναγνωρίστηκαν
δικαστικώς δικαιούχοι οι κ.κ. Τσιούνη Παρασκευή, Κοκκινάκη Μαριάνθη και Αλεξίου
Αλέξανδρος (υποθ.Τσιούνη Παρασκευή, Κοκκινάκη Μαριάνθη και Αλεξίου Αλέξανδρος) Φ.
1445 και 1446
14. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
15. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Επεκτάσεις
αγωγών – Συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων”
16. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
17. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ”
18. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στον άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του
χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με τίτλο «Ανάπλαση
πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό»
19. Έγκριση η μη παράτασης της δωρεάν παραχώρησης απορριμματοφόρου στο Δήμο Ιθάκης
20. Έγκριση η μη παράτασης παραχώρησης μηχανημάτων καθαριότητας στο Δήμο Ιστιαίας –
Αιδηψού
21. Δωρεά Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών στον Δήμο Μεγίστης
22. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων
απορριμμάτων και ανακύκλωσης
23. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης και έγκριση όρων αυτής
24. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 124/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την τροποποίηση της υπ΄αρ. 87/2017
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής
των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων για την περίοδο 2017-2018, καθώς και για τις
επόμενες περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης
25. Έγκριση ρύθμισης οφειλής Δήμου Αμαρουσίου προς την Εθνική Τράπεζα
26. Έγκριση ή μη της 63/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση
ή μη του πίνακα των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών
της Δημοτικής Συγκοινωνίας”
Ο

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2-2-1-3-1-1-3-2-2-2Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 7/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 17ης,18ης και 19ης Συνεδρίασης έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αμαρουσίου
2. Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ Υπόθεση (Βεινη Φανή)
3. Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ Υπόθεση (Τρίκκα Χαρίκλεια)
4. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Δουκέρης Σπυρίδωνας- Κοντοδήμος Γεώργιος-
ΜΝΤ Multinational S.A – Φουρλάκης Αναστάσιος
5. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.)
7. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών. (υπόθεση:
AUTOBEST Α.Ε.)
8. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση:
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
9. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: ΚΑΠΟΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
10. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
Χρήστου)
11. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: AΣΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΕΥΓΕΝΙΑ
του Γεωργίου)
12. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του
Διονυσίου)
13. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ και ταμειακός
συμψηφισμός (Υπόθεση: ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΣ)
14. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ι’ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
15. Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών του νόμου 4483/2017 (MAX
OUTDOOR Α.Ε.)
16. Έγκριση η μη της διοργάνωσης παραστάσεων θεάτρου σκιών με τίτλο: “ΑΜΟΙΒΕΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΑΘΑΡΕΙΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”
17. Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδηλώσεων και αμοιβής καλλιτεχνών για 1)Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις ,2) χορωδιακή συνάντηση Δημοτικών σχολείων Αμαρουσίου
18. Έγκριση ή μη για την εξεύρεση και μίσθωση κατάλληλου ακινήτου, για την στέγαση
Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου
19. Έγκριση ή μη εξεύρεσης και μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου, για την στέγαση Αθλητικού
Πολυχώρου του Δήμου Αμαρουσίου
20. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
21. Έγκριση ή μη ορισμού μελών Επιτροπής Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης
22. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία-“Σχολική
Επιτροπή A’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”
23. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της χρήσης και εμβαδομετρήσεων ακινήτων και
παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων
24. Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης “Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5001478, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ
2014-2020
25. Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης
“Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου” με κωδικό ΟΠΣ
(MIS):5002032, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020
26. Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»
27. Έγκριση παράτασης ή μη της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙKΤΥΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
28. Έγκριση ή μη πρόβλεψης κονδυλίου για τις απολογιστικές εργασίες από πιστώσεις του
Δήμου για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Αγίου Θωμά», το οποίο
χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας.
29. Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 106/2017 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αμαρουσίου για την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμαρουσίου για
την δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των δημοτικών πολιτιστικών και
αθλητικών εγκαταστάσεων στην Επιχείρηση.
30. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:” Έγκριση ή μη της
χωροθέτησης των υφιστάμενων κάδων συλλογής απορριμμάτων επί των οδών Σάμου και
Πηγάσου.”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2-2-1-3-1-1-3-2-2Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 24/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 14ης,15ης και 16ης Συνεδρίασης έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Μητσοπούλου Χριστίνα – Πέππα Μαρία
3. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : ARENA ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
4. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Κρινάκη Φωτεινή – Σεκέρογλου Γεώργιος-
Δασκαλάκης Εμμανουήλ – Σουρίλας Κωνσταντίνος – Παναγοπούλου Μαρία Τσακιρέλης
Νικόλαος
5. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: ΟΡΦΑΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ)
6. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση:
ΑΡΑΚΥΝΘΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)
7. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: ΚΑΥΚΑΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ)
8. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση:
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ)
9. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Μπάμπης Βωβός
Διεθνής Τεχνική ΑΕ
10. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση Κατσαρός Νικόλαος)
11. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου
(υποθ.Χριστοφάς Γεώργιος)
12. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για αγορά οστεοθήκης (υποθ. Πρινιάς Ιωάννης)
13. Διαγραφή μέρους οφειλής από χρέωση για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για
τραπεζοκαθίσματα Υπόθεση:”ΗΡΑΙΟΝ-Καφετέρια-Ηλεκτρονικά Ε.Π.Ε – Κατάστημα
“ΚΑΦΕΔΡΑ”
14. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων. (Υπόθεση Παπασπύρου Κυριακή)
15. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων. (Υπόθεση Κακούρης Γεώργιος)
16. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων. (Υπόθεση Πίτσιος Παναγιώτης)
17. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών (υποθ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΥΜΕΩΝ)
18. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Θ’ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
19. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου ως έναντι μέχρι 31/08/2017
20. Απόδοση ποσού στη “Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που
αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2017
21. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2017, των
Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Γ’ Κατανομή, έτους 2017)
22. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου –
Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
23. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού ,κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ”
24. Έγκριση ή μη για την προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού και Φωταγωγήσεων εξωτερικών
χώρων του Δήμου Αμαρουσίου με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
25. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τη επωνυμία – “Σχολική
Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”
26. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών/εξοπλισμού και υπηρεσιών για την
συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Αμαρουσίου (Ν.4412/2016)
27. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
28. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
29. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
30. Έγκριση παράτασης ή μη της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
31. ΄Εγκριση ή μη 4ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων
περιοχής Στουντίου Α»
32. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αμαρουσίου για το έργο: «Απορροή όμβριων υδάτων
περιοχής Στουντίου Α»
33. Χορήγηση ή μη αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για συμμετοχή στη θρησκευτική
εμποροπανήγυρη των Αγίων Αναργύρων στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2017
34. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
35. Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Στέφανου Τσιπουράκη, για μετάβαση και
συμμετοχή του, στις Επετειακές Εκδηλώσεις της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου
36. Ανακήρυξη της βυζαντινολόγου ιστορικού Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ σε επίτιμη δημότη της
πόλης του Αμαρουσίου
37. Ανακήρυξη του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας
Αναστασίου, σε επίτιμο δημότη της πόλης του Αμαρουσίου
38. Έγκριση ή μη αμοιβής χειρισμού υπόθεσης λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης
39. Αποδοχή ποσού ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2016
40. Έγκριση ή μη της 220/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Αξιολόγηση
προσφορών που κατατεθήκαν για την διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του Δήμου”
41. Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 98/2017 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αμαρουσίου για την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμαρουσίου για
την δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας Αγ. Λαύρας προς την Επιχείρηση για τη
διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
42. Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 99/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της
Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017
43. Προγραμματισμός προσλήψεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών
υπηρεσιών καθαριότητας,σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α/29-06-2017)
44. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων
προς μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.
45. Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 100/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της
Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017
46. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 87/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αμαρουσίου σχετικά με την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των πολιτιστικών και
αθλητικών προγραμμάτων για την περίοδο 2017-2018, καθώς και για τις επόμενες
περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης
47. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 94/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αμαρουσίου που αφορά την έγκριση για την υλοποίηση από την Επιχείρηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και σεμιναρίων εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας σε
αλλοδαπούς πολίτες και Πληροφορικής και την έγκριση της σχετικής τιμολογιακής πολιτικής
48. Έγκριση ή μη της 56/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση
ή μη κυκλοφοριακών μέτρων ενίσχυσης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης για την
ασφαλή διέλευση των μαθητών του 6ου Δημοτικού & 19ου Νηπιαγωγείου και των σχολικών
συγκροτημάτων “Δούκα” επί τω οδών Παραδείσου, Μεσογείων και Κ. Αγωνιστών”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2-2-1-3-1-1-3-2Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 3/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 11ης,12ς και 13ης Συνεδρίασης έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ή μη 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017, του Νομικού Προσώπου
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις»
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Παπασπύρου Κυριακή)
3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: ΜΑΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υποθεση: MAC
LEASING S.A.)
5. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση:
ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ)
6. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ)
7. Διαγραφή χρεώσεων για την καταβολή δημοτικού τέλους 0,5% από τους υπ’ αριθ.
860-861-862-863/14.09.17 χρηματικούς καταλόγους. Υπόθεση: Αργυράκη Ειρήνη
8. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων (Υπόθεση Γιαννακοπούλου Μάρθα)
9. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: LOPATA
IWONA WLADYSLAWA -ΛΟΠΑΤΑ ΙΒΟΝΑ ΒΛΑΔΙΣΛΑΒΑ
10. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση:
ΜΑΘΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου)
11. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση:
ΜΑΙΔΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ)
12. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση:
ΦΕΡΜΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
13. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή δημοτικού τέλους 0,5% – “ΑΦΟΙ ΠΛΙΑΚΟΥ Ο.Ε.”
14. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Οικογενειακών Τάφων
15. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση της
16. Έγκριση ή μη υπηρεσίας Φωτογράφηση – Βιντεοσκόπηση Πολιτιστικών & Αθλητικών
Εκδηλώσεων του Δήμου και ανάθεσης αυτής
17. Έγκριση ή μη προμήθειας “Ενοικίαση ταινιών” και ανάθεσης αυτής
18. Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδηλώσεων και αμοιβής καλλιτεχνών για τον εορτασμό της
ημέρας “Η τέχνη στο Δρόμο” του Δήμου Αμαρουσίου
19. Έγκριση ή μη εργασιών παροχής υπηρεσιών ξεναγών και συνοδών για το πρόγραμμα
Δρόμοι Πολιτισμού και ανάθεση αυτών
20. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
21. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
(υποθ.Παροχή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
22. Διόρθωση της υπ.αρ. 273/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά <<εισήγηση καταβολής δικαστικών εξόδων που ορίστηκαν με βάση την υπ.αρ. 18/2015 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία Απαλ/σεων).>> (Υπόθεση Ευριδίκη
χήρα Ανδρέα Χαικάλη, Κων/νου Σιγάλα)
23. Διόρθωση της υπ. αρ. 272/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Χρυσάνθη- Χρυσούλα Παππά)
24. Αντικατάσταση μέλους με τον αναπληρωτή του, των παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας Αμαρουσίου
25. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Αμαρουσίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς
και ορισμό θητείας αυτών
26. Έγκριση ή μη Διευρυμένου Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΔΑΕΚ) στο πλαίσιο
του Συμφώνου των Δημάρχων
27. Έγκριση ή μη σύναψης συμφώνου συνεργασίας με την εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. με σκοπό την
προώθηση και ενίσχυση της ανακύκλωσης στο Δήμο Αμαρουσίου
28. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
29. Έγκριση ή μη 4ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»
30. Έγκριση ή μη της 200/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Παραίτηση ή μη
της από 22.05.2014 Εφέσεως ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Αρ.κατ. 3530/2014) και της
από 22.05.2017 Εφέσεως ενώπιον του Ιδίου Εφετείου (Αρ. κατ. 3527/2014) από την
Δ.Ε.Α.Δ.Α κατή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “MULTI MARKETING GROUP – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “M.M.G. S.A””
31. Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών του νόμου 44483/2017
(ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.)
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ της 13/9/2017 εγγράφου του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα <<Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και του Νο 260- Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος>>
33. Λήψη απόφασης περί διερεύνησης για την υποβολή προσφοράς για προθεσμιακή κατάθεση
μέρους των διαθεσίμων κεφαλαίων του Δήμου Αμαρουσίου, από τα Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα της χώρας
34. Έγκριση ή μη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αμαρουσίου
35. Έγκριση ή μη της 173/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015, 2016, 2017
και 2018”
36. Έγκριση ή μη της 174/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Αναπροσαρμογή συντελεστών Φ.Η.Χ έτους 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018”
37. Έγκριση ή μη της 54/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
“Χωροθέτηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του παιδικού Σταθμού Στουντίου”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2-2-1-3-1-1-3

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 8ης,9ης και 10ης Συνεδρίασης έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση: Γιαννακοπούλου Μάρθα)
2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Μπάμπης Βωβός
Διεθνής Τεχνική ΑΕ
3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΑΛΕΠΟΥ ΜΑΡΙΑ)
4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)
5. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση:
ΦΕΡΜΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
6. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: ARENA CAR
RENTAL – STOJAKOVIC MARINCO TOMACEVICH)
7. Διαγραφή οφειλών από καταβολή δικαιώματος ενταφιασμού και τέλους ανόρυξης (υποθ. Κοντογιάννης Κωνσταντίνος)
8. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της H’ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
9. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2017
10. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή
μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/05/2017 έως
31/08/2017
11. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
12. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία- “Σχολική
Επιτροπή A’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” 13. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τη επωνυμία – “Σχολική
Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” 14. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)
15. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών
(Ν.4412/2016)
16. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (N.4412/2016)
17. Παραχώρηση μηχανήματος στο Δήμο Σαλαμίνας
18. Έγκριση ή μη Παροχής Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου
19. Έγκριση ή μη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο “συγκρότηση
και λειτουργία φιλαρμονικής ορχήστρας, για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου
Αμαρουσίου”
20. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
21. Έγκριση ή μη των παραδοθέντων μελετών και ακολούθως της οριστικής παραλαβής αυτών, βάσει της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ»
22. Έγκριση ή μη των παραδοθέντων μελετών και ακολούθως της οριστικής παραλαβής αυτών, βάσει της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ»
23. Έγκριση ή μη της τροποποίησης της οριστικής “ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ” 24. Εισήγηση για έγκριση καταβολής αποζημίωσης που καθορίστηκε συμβιβαστικά με το Δήμο
Αμαρουσίου με βάση την υπ. αρ. 121/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
και αφορά αποζημίωση ρυμοτομούμενης εδαφικής εκτάσεως με επικείμενο στο Ο.Τ. Γ 746
της περιοχής “Ν. Μαρούσι – Σισμανόγλειο” με κτημ. αρ. 3001 για την οποία αποζημίωση
αναγνωρίστηκαν δικαστικώς δικαιούχοι οι κ.κ. 1) Σωτήριος Αλεξανδρής του Γεωργίου, 2)
Γεώργιος Αλεξανδρής του Σωτηρίου, 3) Δεβόρα – Αναστασία Αλεξανδρή του Σωτηρίου και 4)
Αλκμήνη Αλεξανδρή του Σωτηρίου (υποθ. Αλεξανδρή Σωτηρίου κλπ)
25. Έγκριση ή μη ανανέωσης παραχώρησης κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Στήριξης Παιδιού
και Οικογένειας του Συλλόγου “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και βρίσκεται επί των οδών
Στουντίου & Γκλιάτη 2 στο Μαρούσι
26. Επικαιροποίηση της με αριθμό 320/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί έγκρισης
ή μη, της δυνατότητας εκχώρησης μέρους των ανταποδοτικών τελών του Δήμου, για την
εξασφάλιση χρηματοδότησης δημόσιας σύμβασης παραχώρησης που θα καταρτισθεί, για την
ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων του
Δήμου Αμαρουσίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 209 του νόμου3463/2006, ως
τροποποιήθηκε με την προσθήκη της ενδέκατης παραγράφου με το άρθρο 43 του νόμου
4257/2014και παρέχεται η δυνατότητα αυτή

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2-2-1-3-1-1Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 5/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 5ης,6ης και 7ης Συνεδρίασης έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΣΟΥΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ)
2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση: Καρκάνη Αναστασία)
3. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Z’ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
4. Ορισμός εκπροσώπου του Μετόχου “ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”, στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.”
5. Έγκριση ή μη προμήθειας Δύο (2) Οχημάτων ημιφορτηγών pick-up με ανοιχτή καρότσα (4Χ4)
διπλοκάμπινων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία από το
ελεύθερο εμπόριο και έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια οχημάτων με αυτόνομο
πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία” 6. Διενέργεια ή μη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση κατάλληλου ακινήτου για την
αύξηση προαύλιου χώρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Αμαρουσίου
7. Διενέργεια ή μη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση κατάλληλου ακινήτου για την
μεταστέγαση του 10ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου
8. Διενέργεια ή μη πλειοδοτικού διαγωνισμού 89 στεγάστρων – στάσεων λεωφορείων ΟΑΣΑ
και Δημοτικής Συγκοινωνίας, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Αμαρουσίου
9. Έγκριση ή μη δαπάνης για τη φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνων έργων τέχνης
Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής
10. Έγκριση ή μη εργασίας “Εκτύπωση φυλλαδίων – αφισών – καρτών προσκλήσεων κ.λπ.
προωθητικού – διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές – Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου
Αμαρουσίου” και ανάθεσης αυτής
11. Έγκριση ή μη διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
διαγωνισμού με σκοπό την Προμήθεια με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
12. Αποδοχή ή μη πρότασης προς σύναψη σύμβασης άνευ ανταλλάγματος με αντικείμενο την
εκπόνηση μελέτης και την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5
13. Έγκριση ή μη καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και επταήμερης απασχόλησης και τις
εξαιρέσιμες αργίες του έτους, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
14. Έγκριση ή μη νέας θέσης υπόγειου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων για το έργο
«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπογείων συστημάτων αποκομιδής
απορριμμάτων»
15. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών επισκευής κάδων αποκομιδής αστικών
απορριμμάτων
16. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού Graffiti κοινοχρήστων χώρων
17. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο μίσθωσης μηχανημάτων για αποφράξεις αγωγών ομβρίων
υδάτων, ακαθάρτων κ.λ.π.
18. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας &
Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΤΕΔΑ)
19. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση – Συμπλήρωση Εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης στο πλαίσιο του έργου : “Mελέτη –
κατασκευή – χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ιστορικό
Κέντρο – Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου” 20. Έγκριση ή μη της 52/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση
ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΠΕ Ψαλιδίου μετά την 1592/2016
απόφαση ΣτΕ”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2-2Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 9/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Υπόθεση : Παπαϊωάννου Δημήτριος

2. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαιώμα χρήσης Οστεοφυλακίου (υποθ. Καραγιάννης Εμμανουήλ)

3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ Υπόθεση: Παναγιωταρά Κωνσταντίνα του Χαραλάμπου

4. Έγκριση ή μη επιστροφής χρημάτων που αφορούν τα διπλότυπα είσπραξης με είδος οφειλής παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής καθώς και μη αλλαγής του εντύπου της άδειας μουσικής, λόγω εφαρμογής του Ν. 4442 του ΦΕΚ 230/Α/2016 και της Εγκυκλίου 9 του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΠ 5951/24-02-2017

5. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Ά Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αμαρουσίου

6. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Δ’ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

7. Έγκριση ή μη δαπάνης για χορήγηση χρηματικού βραβείου για κεραμίστες της 53ης και 54ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής

8. Εγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

9. Εγκριση ή μη παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης δημοσιότητας

10. Έγκριση ή μη ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών e-dimos

11. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη (Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών)”

12. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ»

13. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ YΦIΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22-02-2013»

14. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «EΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.Γ414 ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ»

15. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

16. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “Διαμόρφωση πεζοδρομίων – διαβάσεων για την ασφαλή προσβασιμότητα στα σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου”

17. Έγκριση ή μη του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και της παράτασης εκπόνησης της μελέτης “ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ”

18. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης «Καλοκαίρι στο Μαρούσι» και της δωρεάν παραχώρησης του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου του Αμαλίειου Οικοτροφείου Θηλέων έως σαράντα (40) παραστάσεων

19. Έγκριση ή μη της υπ’αρ.26/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την συμπλήρωση της υπ’αρ.91/19-9-2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση

20. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ855 περιοχής “Άγιος Θωμάς” του Δήμου μετά από επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία “Μακαρώνα” – Εξέταση ενστάσεων.>>

21. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Επανέγκριση με Προεδρικό Διάταγμα της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης περιοχής “Ελληνική Παιδεία” του Δήμου Αμαρουσίου>>

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2-2Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 25/4/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ. (ΥΠΟΘΕΣΗ: Μανίκα Αθανάσιου του Κωνσταντίνου)

2. Διαγραφή και επαναβέβαιωση προστίμου Κ.Ο.Κ. (ΥΠΟΘΕΣΗ: HIDAR HIDAR του ZAKRIA)

3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (ΥΠΟΘΕΣΗ: ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) 4. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαιώμα χρήσης Οστεοφυλακίου (υποθ. Πιτταράς Νικόλαος)

5. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών (υποθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΙΑΔΗΣ)

6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – “Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”

7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – “Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”

8. Έγκριση ή μη τοποθέτησης ενημερωτικού έντυπου υλικού στο ΚΕΠ Αμαρουσίου σχετικά με το πρόγραμμα της ΜΚΟ PRAKSIS” Κοινωνική Κατοικία

9. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

10. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

11. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

12. Έγκριση ή μη αμοιβής καλλιτεχνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου

13. Έγκριση ή μη ανάθεσης για την ενοικίαση εξεδρών για αθλητικές – πολιτιστικές – εθνικές κλπ εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

14. Έγκριση ή μη ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της σύμβασης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»

15. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 55/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: <<Έγκριση ή μη σύναψης δικαστικού συμβιβασμού με την κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. – PARK PAL ΕΠΕ- ΟΤS A.E.» για την εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και έγκριση ή μη υπογραφής πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού>>

16. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 26/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Χορήγηση η μη μεταβίβασης άδειας δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Διστόμου 4, στο Μαρούσι, στην κ. Άννα Βενέτη>>

17. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 30/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Έγκριση ή μη κατάργησης θέσης περιπτέρου και μεταφορά αυτής>>

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1-2-1-2

 

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 4/4/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ. για Ζαγκότση Άγγελο του Δημητρίου

2. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΔΙΟΝΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

3. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαιώμα χρήσης οικ.τάφου (υποθ.Ζαριφοπούλου Χρυσούλα)

4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Παπαχαραλάμπους Αφροδίτη)

5. Μη επαναβεβαίωση οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ)

6. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Γ’ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

7. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο αφορά σε εξόφληση του έτους 2016

8. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου ως έναντι για το διάστημα από 01/01/2017-24/03/2017

9. Διόρθωση της με αριθ. 429/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

10. Συμπλήρωση της με αριθ. 329/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου

11. Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (N.4412/2016)

12. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

13. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

14. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ”

15. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ”

16. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Απορροή Ομβρίων Υδάτων Περιοχής Στουντίου Α” ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ : 1. ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Άρθρου 63 του Ν.3669/2008 για την ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 2. ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

17. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Δίκτυο Αγωγών Ομβρίων Περιοχής Ψαλιδίου” ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ : 1. ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Άρθρου 63 του Ν.3669/2008 για την ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, 2. ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

18. Έγκριση ή μη διαγωνισμού για εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου, για την στέγαση Εκπαιδευτικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου

19. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στην “Αστική Αρχή” με την Επωνυμία “Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα Αθηνών” (North AthensPartnership) για την συγκρότηση του “Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα” (ΜΕΑΠ) της Αττικής με αξιοποίηση του “εργαλείου” της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης”, και Υποβολής πρότασης (Φάκελο Υποψηφιότητας) στο πλαίσιο της από 24/02/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01/03/2017) (Α.Π.: 715, κωδικό ΑΤΤ050) Πρόσκλησης, στις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

20. Έγκριση Υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Urban Innovative Actions

21. Έγκριση ή μη τιμής εκκίνησης πλειοδοτικής Δημοπρασίας Περιπτέρων

22. ANAΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 318/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

23. Έγκριση ή μη συμφώνου συνεργασίας για την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο

24. Έγκριση ή μη παραχώρησης άνευ τιμήματος-ατελώς τμήματος στην οδό Ερμού 27 στο κέντρο Αμαρουσίου στο ύψος της ALPHA BANK στο Σύλλογο «Αμαρυσία Εστία» για έκθεση χειροτεχνιών του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αμαρουσίου

25. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου

26. Τροποποίηση ή μη της υπ.αριθμ. 47/2017 Α.Δ.Σ. για παράταση του χρόνου ταφής

27. Έγκριση ή μη αμοιβής χειρισμού υπόθεσης λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης

28. Λήψη Απόφασης για τον Ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για τον διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

29. Έγκριση ή μη της υπ’αρ.13/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την συμπλήρωση της τιμολογιακής πολιτικής των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση

30. Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου” (ΔΕΑΔΑ) και ανάληψη από το Δήμο Αμαρουσίου απαιτήσεών της και υποχρεώσεων

31. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 25/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά “Χορήγηση ή μη μεταβίβασης άδειας δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) (νέα θέση, λόγω έργων, επί των οδών Β. Όλγας και τέρμα 28ης Οκτωβρίου, πλατεία Γαρδέλη), στο Μαρούσι στον κο Ιωάννη Δημητρακόπουλο του Νικολάου.

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logo-11-1Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 21/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

2. 1η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

3. 1η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2017

4. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Καλαντζοπούλου Αφροδίτη – Μουσογιάννη Αλεξάνδρα

5. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Μαρδάνης Δημήτριος – Καραβοκύρη Άννα

6. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. (υποθ. Δήμας Γεώργιος, Κούτρης Θεόδωρος)

7. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Μαυρομούστακου Αντωνία – Τζούλιας Δημήτριος

8. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Μαυρόπουλος Διαμαντής, Παναγιωτίδης Ιωάννης, RON-E. Χαλιβελάκης Α.Ε., Κούκιος Θεόφιλος

9. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Ζαγκλής Κωνσταντίνος, Σακκιώτου Φωτεινή, Λαγού Ελένη 10. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. & επαναβεβαίωση Υπόθεση : Λαγού Ελένη, Παππά Κατίνα, Μαιδάνης Πέτρος, Σαραντοπούλου Αικατερίνη – Σπυριδώνα Αλεξάνδρα

11. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Παππά Όρσα – Ζαφειρίου Βασιλική

12. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Πακερτζόγλου Ασημίνα – Φαμελιάρης Δημήτριος – Hasani Halil

13. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: <<ΒΕΛΜΑΡ ΑΕ>>

14. Διαγραφή & επαναβεβαίωση προστίμου Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Αντωναράκος Νικόλαος

15. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Αλεξανδρή Μαρία)

16. Επιστροφή ή μη χρημάτων που αφορούν τα διπλοτύπα είσπραξης με είδος οφειλής “παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής διάρκεια ενός έτους και παράταση του ωραρίου έως τις 03:00 π.μ.” αξίας 75,00 ευρώ και “παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής για την ταβέρνα “Το Ψαρονέφρι Ο Βαγγέλης” για ένα (1) έτος (2016)” αξίας 75,00 ευρώ που εκδόθηκαν στο επώνυμο “ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΣΗ Ο.Ε.” και ΑΦΜ 998200043 και αφορούν το κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, στο Ο.Τ. Γ1006, επί της οδού Πέλικα, αρ. 64

17. Επιστροφή ή μη χρημάτων που αφορούν τα διπλοτύπων είσπραξης με είδος οφειλής “παράβολα έκδοσης μουσικής αορίστου” αξίας 300,00 ευρώ για την εταιρεία “Γρηγ. Κωνσταντινίδης ΑΒΕΕ” που εκδόθηκαν στο ίδιο επώνυμο με ΑΦΜ 099361304 και αφορούν το κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, στο Ο.Τ, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 36

18. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από πληρωμή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Γεωργοπούλου Παναγιώτα – Χ. Γεωργούλια & ΣΙΑ Ο.Ε. – Ορφανού Ευσταθία

19. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή δημοτικού τέλους 0,5% Υπόθεση: Σμαράϊδας Χρήστος

20. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της A’ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

21. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙB’ κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

22. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2017, των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Α’ Κατανομή, έτους 2017)

23. Απόδοση ποσού στη “Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2017

24. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2016 έως 31/12/2016

25. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Οικογενειακών Τάφων (υποθ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ)

26. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε στέγαστρα συγκοινωνιών στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ΜAX OUTDOOR AE

27. Έγκριση ή μη μελέτης για “Δαπάνες εστίασης για εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου”

28. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”

29. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

30. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: “Παροχή: Προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας στο Βόρειο τομέα Αττικής, στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ (διανομές έτους 2017)

31. Έγκριση ή μη ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στην ιστοσελίδα της εταιρείας “Σ. Καραγιλάνης Μον. Ε.Π.Ε.”, στην ιστοσελίδα της εταιρείας “ΔήμοςΝΕΤ Βάση Δεδομένων Μον. Ε.Π.Ε.” (υπηρεσία e-postirixis και βάση δεδομένων της) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας “Νομική Βάση Πληροφοριών Ε.Π.Ε.” (Νομοτέλεια)

32. ‘Εγκριση ή μη του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΖΩΗΣ – ΠΝΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ”

33. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος λόγω ρυμοτομίας, στο Ο.Τ. Γ 847 (ΚΑ:0453) -της περιοχής “Αγίου Θωμά” του Δήμου Αμαρουσίου, με δικαιούχο τον Δήμο Αμαρουσίου. Φερόμενη ιδιοκτησία: α) Μιχαήλ Κάραλη και β) Ελένης Μέμου

34. Έγκριση ή μη παροχής υπηρεσιών ανοικτής γραμμής δημότη

35. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αμαρουσίου για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Αγίου Θωμά»

36. Έγκριση ή μη ανάθεσης λειτουργίας του κέντρου πρόληψης Υγείας (Κ.Ε.Π. Υγείας) υπό το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις”” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

37. Αλλαγή χρήσης λεωφορείου

38. Έγκριση ή μη των νέων θέσεων για το έργο “Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπογείων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων”

39. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 362/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

40. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.08/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την πρώτη (1η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017

41. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.09/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017

42. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων

43. Έγκριση ή μη της 14/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Εγκριση ή μη κυκλοφοριακών μέτρων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην δεξιά πλευρά της οδού Ανδ. Συγγρού απο την οδό Πεντέλης εως την οδό Παπαφλέσσα στην Π.Ε. Κοκκινια”

44. Έγκριση ή μη της 16/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά : «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 107 της πολεοδομικής ενότητας 9 “Βορρέ”»

45. Έγκριση ή μη της 17/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά : «Μεταφορά υφιστάμενης θέσης τροφοδοσίας σε νέα επί της οδού Β. Όλγας, στο τμήμα μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ερμού και εξασφάλιση χώρου προσπέλασης βαρέων οχημάτων στην είσοδο – έξοδο του εργοταξίου στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο – Πλατεία Ευτέρπης, του Δήμου Αμαρουσίου

46. Σύσταση Επιτροπής καθορισμού ζωνών τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική ανοχή κάθε περιοχής και αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας έως ότου κατατεθεί το πόρισμα της ανωτέρω Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

logoΔημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 17/1/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρησης χρήσης αυτής (υποθ.Δαραβάνη – Μπαμπανέλου Σοφία)

2. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου εκταφής (υποθ.ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)

3. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων για ύδρευση – Γκανγκλμπάουερ Σοφία

4. Εγκριση ή μη του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων”

5. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»

6. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου <<ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ>>

\7. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – “Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”

8. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – “Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”

9. Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)

10. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ”

11. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ”

12. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα (α) χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης – υπόδησης και (β) συλλογής άδειων μελανοδοχείων Δήμου

13. Ορισμός Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3669/2008 κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58310/30-12-2016 αίτησης της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. για τη ματαίωση ή μη της διάλυσης του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»

14. Ορισμός Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3669/2008 κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 58309/30-12-2016 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. για τη ματαίωση ή μη της διάλυσης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»

15. Καταβολή αποζημίωσης συμβιβαστικώς καθορισθείσας λόγω προσκύρωσης εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 65,91 τμ. μετ επικειμένων με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου, καθώς και είσπραξης αποζημίωσης συμβιβαστικώς καθορισθείσας λόγω προσκύρωσης εδαφικής έκτασης εμβαδού 17,52 τμ. με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου, στο Ο.Τ. Γ 938 της περιοχής “Σωρός- Λάκκα Κόττου” του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 012803 (υπόθεση Μουστάκα Δημήτριου, Ρίππη Παναγιώτας και Τσιπουράκη Μαρίας)

16. Έγκριση ή μη σύναψης & όρων τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής & του Δήμου Αμαρουσίου για το έργο: ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” συνολικού προυπολογισμού 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

17. Έγκριση ή μη υπογραφής της από 30.12.2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και αποδοχής χρηματοδότησης μέσω αυτού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

18. Eπικαιροποίηση της υπ’ αρ. 227/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

19. Έγκριση ή μη προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του αρ. 81 του Ν. 4316/2014

20. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την υπαγωγή του Δήμου Αμαρουσίου στις διατάξεις του αρ. 81 του ν. 4316/2014

21. Έγκριση ή μη αιτήματος διακανονισμού ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δήμο Αμαρουσίου

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 02/03-01-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης

23. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της παραίτησης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου και αντικατάσταση αυτού

24. Έγκριση ή μη σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης

25. Ανασύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης (τροποποίηση πράξης σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης) (υποθ. Βαρβάρα Ντάνου)

26. Ανασύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης (τροποποίηση πράξης σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης) (υποθ. Ρωμανού Αθανασία)

27. Έγκριση ή μη της χωροθέτησης της νέας πεζογέφυρας για την ασφαλή διέλευση της Λεωφόρου Κηφισίας, πλησίον των οδών Σωρού και Αγίου Κωνσταντίνου

28. Έγκριση ή μη κατάργησης θέσης περιπτέρου και μεταφορά αυτής

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 29/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση και ψήφιση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»

2. Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριοτήτας και Φωτισμού και Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Υπόθεση Μαρούσης Ευάγγελος)

3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ.Ματτέ Όλγα)

4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ.GOLD LEASE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ A.E)

5. Επιστροφή κτιστών οστεοθηκών στο Δήμο και εκ νέου παραχώρησης χρήσης αυτών (υποθ. Σκιαδά Ελένη)

6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80

7. Αποδοχή ποσού ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών για τα έτη 2014 και 2015

8. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΑ’ κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

9. Διεύρυνση εφαρμογής της Κάρτας Προνομίων του Δήμου Αμαρουσίου “ARTEMIS CARD”

10. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

11. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου- Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”

12. Έγκριση ή μη αμοιβών καραγκιοζοπαικτών για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Σπαθάρειου Μουσείου και του Δήμου

13. Έγκριση ή μη προμήθειας βιβλίων για τη Βορέειο Βιβλιοθήκη

14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»

15. ΄Εγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (και τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ»

16. “Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 2ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»”

17. Έγκριση της Οριστικής Μελέτης του έργου ‘’MEΛΕΤΗ-XΡHMATOΔOTHΣH KAI EKMETAΛΛEYΣH YΠOΓEIOY ΣTAΘMOY AYTOKINHTΩN ΣTO IΣTOΡIKO KENTΡO-ΠΛATEIA EYTEΡΠHΣ TOY ΔHMOY AMAΡOYΣIOY ‘’

18. “Εκδίκαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44438/04-10-2016 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. αναφορικά με τις θετικές ζημίες από την καθυστερημένη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»” 19. “Εκδίκαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44439/04-10-2016 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. αναφορικά με τις θετικές ζημίες από την καθυστερημένη εξόφληση του 3ου Λογαριασμού του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»”

20. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής “Καρπάθικα – Ηπειρώτικα” του Δήμου μας

21. Έγκριση ή μη για την παράταση δωρεάν παραχώρησης ως τις 31/12/2016 έκτασης στο κτήμα Καρέλλα για την λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου

22. Έγκριση ή μη της συνέχισης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της Φτώχειας ως τις 31/12/2016 – Έγκριση Υπογραφής Επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας

23. Έγκριση ή μη για την παράταση δωρεάν παραχώρησης ως τις 31/12/2016 Γραφείων στο Κτίριο του Δήμου Αμαρουσίου επί της οδού Παλαιολόγου 9 για την στέγαση των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου, της Τράπεζας Χρόνου και του Γραφείου Διαμεσολάβησης

24. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και της θητείας αυτών

25. Έγκριση ακαταλληλότητας – ασύμφορου της κυκλοφορίας οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου Αμαρουσίου

26. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας για τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων σε ΧΥΤΑ 27. Έγκριση ή μη της 89/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση πρότασης υψομετρικής μελέτης οδών πέριξ Ο.Τ. Γ-1059”

28. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών συμμετοχής στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις της Κοιμ. Θεοτόκου στις 14/08 & 15/08/2017 και των Αγ. Αναργύρων στις 30/06 & 01/07/2017, καθώς και στις 31/10 & 01/11/2017” 29. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Χωροθέτηση νέας συμπληρωματικής θέσης (πιάτσας) στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ (δύο θέσεων αυτοκινήτων), επί της οδού Β. Όλγας, στο τμήμα μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ερμού”

30. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση η μη θέσης στάθμευσης για όχημα χρηματαποστολής”

31. Έγκριση ή μη της 134/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 98/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο θέμα που αφορά την μετατόπιση περιπτέρου της κ. Παναγούλια Βενετίας – Θεώνης σε θέση επί της πλατείας Ευτέρπης”

32. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της περιοχής του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου στο Δήμο μας”

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 15/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αμαρουσίου

2. Δ΄ τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016

3. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ.Αφοι Αλιβιζάτου & Σια Ο.Ε.)

5. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλης και ύδρευση (Υπόθεση: Δημηρούδης Παναγιώτης)

6. Διαγραφή δόσεων από τους υπ’αριθ. 240-241-242/30.03.16 χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση (Υπόθεση: Κάτσουλα Κωνσταντίνα)

7. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Ζιαβράς Θωμάς)

8. Διαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ. Γκουρβέλου Γεωργία)

9. Διόρθωση επωνύμου αρχικού δικαιούχου του υπ αριθ. Ο.Τ. 26-09 Π.Ν. οικογενειακού τάφου

10. Απόδοση ποσών από τις Σχολικές Επιτροπές στον Δήμο Αμαρουσίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σχετικών με τους λογαριασμούς ρεύματος των παροχών των σχολείων για τους μήνες Ιανουάριο-Αύγουστο έτους 2016

11. Απόδοση ποσού από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο αφορά σε υπόλοιπο του έτους 2015

12. Απόδοση μέρους ποσού (Γ΄ δόση) από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) έτους 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών

13. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2016, των Α΄/βάθμιων και Β’/βάθμιων σχολείων ( Δ’ Κατανομή )

14. Απόδοση ποσού στην «Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για τους μήνες Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016

15. Εγκριση η μη παρατασης της ημερομηνιας ληξης του εργου ΄΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ”

16. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ”

17. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ”

18. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

19. Έγκριση ή μη της οριστικής μελέτης του έργου ‘’ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ’’

20. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

21. Έγκριση ή μη παράτασης του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων»

22. Έγκριση ή μη αποζημίωσης χρήσης του 11ου Νηπιαγωγείου , Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου, Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ Αναβρύτων Δήμου Αμαρουσίου, μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής περιόδου

23. Ορισμός Συντονιστή του Δήμου Αμαρουσίου προγραμμάτων Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

24. Έγκριση για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Ωκεανίδων μεταξύ των οδών Άρη Φακίνου και Βεροίας στο Μαρούσι

25. Σύσταση προσωπαγών θέσεων

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.102/18-10-2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την δεύτερη (2η) αναμόρφωσης του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2016

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.101/18-10-2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την δεύτερη (2η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2016

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.108/09-11-2016 απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου», που αφορά το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2017

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.109/09-11-2016 απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου», που αφορά τον Ετήσιο Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.110/09-11-2016 απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου», που αφορά την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.113/09-11-2016 απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου», που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/16-11-2015 απόφασης Δ.Σ. για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης

32. Έγκριση ή μη της 125/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Έγκριση η μη Χωροθέτησης θέσης μνημείου αφιερωμένου στην μνήμη του Ν. Καπετανίδη>>

33. Έγκριση ή μη της 126/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση η μη θέσης στάθμευσης για όχημα χρηματαποστολής” Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΤΟΥ

Facebook Comments

Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 25/10/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Διαγραφές οφειλών – οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους για τέλη Νεκροταφείου

2. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ (υποθ.Κουράση Ιωάννη)

3. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων ατομικών οστεοθηκών (υποθ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΑΡΑΥΤΗΣ)

4. Επικαιροποίηση της υπ’αρ.454/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος που κατατέθηκε στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας για οφειλή από πρόστιμο παράνομης διαφημιστικής επιγραφής, λόγω πίστωσης στον 61/2010 Χ.Κ, αντί του ορθού 607/2012 Χ.Κ. και διαγραφή και επαναβεβαίωση του 40% της συνολικής οφειλής λόγω κατάθεσης της υπ. αριθ. ΑΚ3674/07.09.2012 προσφυγής, για τον ορθό υπολογισμό προσαυξήσεων (Υπόθεση ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ)

5. 4η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2016

6. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ι’ κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών/εξοπλισμού και εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Ν.4412/2016)

8. Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στα γραφεία δηλώσεων γεννήσεων εντός των μαιευτηρίων Αμαρουσίου

9. Έγκριση ή μή της υπ’αριθ.228/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: <<Αναπροσαρμογή των Τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικών κοιμητηρίων >>

10. Έγκριση ή μή της υπ’αριθ.231/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: <<Τροποποίηση ή μη της 367/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά αναπροσαρμογή τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, οδοστρώματος,υπεδάφους και λοιπών κοινοχρήστων χώρων κατάληψης>>

Facebook Comments