Αίτηση απαλλαγής από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις του δήμου Διονύσου λόγω Covid-19

0
157

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου για την απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού (Δημοτικά Τέλη) όσων επιχειρήσεων διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Covid-19, για το διάστημα που παρέμειναν κλειστές, σας γνωρίζουμε ότι:

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση η οποία επισυνάπτεται (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και  να την αποστείλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση [email protected]gr .

 

ΠΡΟΣ(1): Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας Δήμου Διονύσου
Ονοματεπώνυμο

           ή

     Επωνυμία

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: (για φυσικά πρόσωπα)
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: (για φυσικά πρόσωπα)
Ημερομηνία γέννησης(2)

(για φυσικά πρόσωπα)

Τόπος Γέννησης:

 (για φυσικά πρόσωπα)

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: (για φυσικά πρόσωπα) Τηλ:
Δημοτική Κοινότητα: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Είδος Επιχείρησης:
Αριθμός Παροχής Ρεύματος:
Τηλέφωνο: Κινητό:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

ΑΙΤΗΣΗ

 

Παρακαλώ όπως σύμφωνα με την απόφαση 63/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου να μην καταβάλω Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού (Δημοτικά Τέλη) από __ / __ / 2020 έως __ / __ / 2020 όπου όπως προκύπτει από τη βεβαίωση από την “ΕΡΓΑΝΗ” (την οποία σας επισυνάπτω) η επιχείρησή μου τελούσε σε πλήρη αναστολή λειτουργίας εξαιτίας της εφαρμογής μέτρων που προβλέφθηκαν από την πολιτεία για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid-19. 

 

Ημερομηνία __ / __ / 2020

 

Ο αιτών / Η αιτούσα

 

……………………………………

 

Συνημμένα

  1. Βεβαίωση από “ΕΡΓΑΝΗ” για το διάστημα πλήρους αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.
  2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος.
  3. Αντίγραφο μισθωτηρίου από το TAXIS (σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου) 
Facebook Comments