113 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ

Έγκριση σύναψης εκατόν δεκατριών (113) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών.

Χωρίς τίτλο1

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των φορέων η οποία θα αντιμετωπίζεται από την καταβολή αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη εκατόν δεκατριών (113) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σε ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι λοιπών αντικαταβολών από τις ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Χωρίς τίτλο1

Χωρίς τίτλο1

Χωρίς τίτλο1

Facebook Comments