Δήμος Κηφισιάς: Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων “2022-2023”

Ο Δήμος Κηφισιάς με την ψήφιση στο Δ.Σ. του «Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων 2022-2023», στις 25/11/2021 ενσωματώνει στη λειτουργία των υπηρεσιών του και στην επαφή με τους πολίτες, τις αρχές της Ισότητας των Φύλων και την άρση των έμφυλων διακρίσεων.

Το σχέδιο καταρτίστηκε από την ΔΕΠΙΣ Κηφισιάς και καθορίζει τις προτεραιότητες, τις ενέργειες και τα μέσα που αναλαμβάνει ο Δήμος Κηφισιάς για την περίοδο 2020-2023, προωθώντας την επίτευξη της πραγματικής ισότητας στην πράξη.

Διαρθρώνεται σε 5 στρατηγικούς στόχους:

1: Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

2: Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου

3: Ανάπτυξη συνεργασιών με γυναικείες οργανώσεις, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών και ενθάρρυνση μηχανισμών δικτύωσης

4: Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας

5: Ενίσχυση, βελτίωση και δημιουργία παροχών και δομών

Το σχέδιο βασίζεται στις εξής προτεραιότητες:

  • Ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού

  • Ολιστική προσέγγιση στις παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Συνέργειες και συνεργασίες με τοπικούς φορείς και άλλες υπηρεσίες του Δήμου

  • Δημιουργία επιπρόσθετης αξίας για την κοινωνία.

Ο Δήμος Κηφισιάς έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» ήδη από 7/11/2011 συμμεριζόμενος το ρόλο των τοπικών αρχών στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Τόσο το σχέδιο δράσης του Δήμου Κηφισιάς όσο και η χρηματοδότηση αυτού που έγινε με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έχουν αναγνωριστεί ως καλή πρακτική από τις αντίστοιχες Επιτροπές Ισότητας των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ.

Facebook Comments