Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τετάρτη 18/9

0
379

Tακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 18/9/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. 3η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2019
2. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις”
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)>>.
3. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τρίμηνου οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αμαρουσίου
4. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου ( Υπόθεση T.A.E.με αρ. καρτέλας
042746)
5. Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Υπόθεση Κ.Ρ. με αριθμό καρτέλας
048895)
6. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου ( Υπόθεση Λ.Π.με αρ. καρτέλας 197340)
7. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου ( Υπόθεση Κ.Σ.με αρ. καρτέλας 124716)
8. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου και επαναβεβαίωση στους νέους
ιδιοκτήτες ( Υπόθεση Κ.Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ. καρτέλας 066254)
9. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμου Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Φ. Α. του Γ. με αριθ. εγγρ.
194515
10. Διαγραφή και επαναβεβαίωση ή μη προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Π. Α. του Μ. με αριθ.
εγγρ. 177344 β) Μ. Ν. του Α. με αριθ. εγγρ. 173649 γ) Εταιρεία “ΠΡ. Εν. Α. ΕΠΕ” με αριθ.
εγγρ. 189935 δ) Εταιρεία “Ε. Λ. ΑΕΧΜ” με αριθ. εγγρ. 48754 ε) Εταιρεία “ΕΜΠ. ΕΚΜ. ΑΕΕ”
με αριθ. εγγρ. 50621 στ) Εταιρεία “DR. Α.Ε” με αριθ. εγγρ. 196697
11. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Εταιρεία “A. H. ΑΤΕΕ” με
αριθ. εγγρ. 76095 β) Εταιρεία “ΣΦ. ΑΕΒΕ” με αριθ. εγγρ. 28224
12. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: L. H. Α.Ε., α/α εγγραφής 56664
13. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Γ. Π. του Γ. με αριθ. εγγρ.
193624 β) Β. Α. του Χ. με αριθ. εγγρ. 193515 γ) Κ. Μ. του Χ. με αριθ. εγγρ. 158515 δ) Κ. Β.
του Α. με αριθ. εγγρ. 193874 ε) Β. Χ. του Σ. με αριθ. εγγρ. 193519 στ) Μ. Κ. του Ν. με αριθ.
εγγρ. 100716 ζ) Α. Ι. του Α. με αριθ. εγγρ. 193417 η) Σ. Β. του Ε. με αριθ. εγγρ. 154643 θ) Κ.
Ι. του Μ. με αριθ. εγγρ. 193740 ι) Π. Α. του Α. με αριθ. εγγρ. 194171 κ) Μ. Μ. του Χ. με αριθ.
εγγρ. 100159 λ) Σ. Σ. του Ι. με αριθ. εγγρ. 35719
14. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Γ. Γ. του Μ. με αριθ. εγγρ.
22758 β) Εταιρεία “Ε. Λ. ΑΕ” με αριθ. εγγρ. 48754 γ) Σ. Μ.-Μ. του Χ. με αριθ. εγγρ. 194393
δ) Κ. Ε. του Γ. με αριθ. εγγρ. 108164 ε) Εταιρεία “OL. ΕΜΠ. & ΤΟΥΡ. ΕΠ. ΑΕ” με αριθ. εγγρ.
129962 στ) Ν. Α. του Θ. με αριθ. εγγρ. 111250 ζ) Π. Α. του Ι. με αριθ. εγγρ. 177190
15. Διαγραφή και ακύρωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Α. Κ. Κ., με αριθ. εγγρ. 62666
16. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Β. Σ. του Ι. με αριθ. εγγρ. 140744 β) Ρ. Ν. του Κ. με αριθ. εγγρ. 190033 γ) Γ. Σ. του Β. με αριθ. εγγρ. 130013 δ) Β. Μ. του Α. με αριθ. εγγρ.
124677 ε) Ι. Γ. του Α. με αριθ. εγγρ. 190536 στ) Κ. Μ. του Ν. με αριθ. εγγρ. 192353
ζ) Π. Π. του Ι. με αριθ. εγγρ. 192902 η) Λ. Φ. του Μ. με αριθ. εγγρ. 188645 θ) Γ. Γ. του Μ. με
αριθ. εγγρ. 22758 ι) Δ.Ε.Α.Δ.Α. με αριθ. εγγρ. 080754 κ) Π. Ν. του Χ. με αριθ. εγγρ. 160328
λ) Ν. Σ. του Κ. με αριθ. εγγρ. 194145
17. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.Υπόθεση: α) Δ. Ε. του Ν. με αριθ. εγγρ. 97629 β) Μ. Φ. του Ι. με
αριθ. εγγρ. 194046 γ) Γ. Γ. του Ν. με αριθ. εγγρ. 188881 δ) Π. Α. του Γ. με αριθ. εγγρ. 192955
ε) Μ. Μ. του Σ. με αριθ. εγγρ. 192716
18. Διαγραφή οφειλών από διακοπή ηλεκτροδότησης για ΔΤ/ΔΦ. (Υπόθεση Π.Α. με
αρ.καρτ.200181 και Π.Θ με αρ.καρτ.200182)
19. Διαγραφή οφειλής για δημοτικό τέλος 0,5% και του αναλογούντος προστίμου Υπόθεση: Γ.Α
του Α. – Αρ. Καρτ.169504 / ID 166194
20. Διαγραφή οφειλής για δημοτικό τέλος 0,5% και του αναλογούντος προστίμου
Υπόθεση: Τ.Μ. του Σ. – Αρ. Καρτ. 198340 / ID 196668
21. Διαγραφή οφειλής για δημοτικό τέλος 0,5% και του αναλογούντος προστίμου
Υπόθεση: Α.Π. του Λ. – Αρ. Καρτ. 193922/194731
22. Διαγραφή οφειλής για δημοτικό τέλος 0,5% και του αναλογούντος προστίμου Υπόθεση: Σ.Χ.
Αρ. Καρτ.148196
23. Διαγραφή 2ης και 3ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 27902/2019 χρηματικό κατάλογο
εισφοράς σε χρήμα Υπόθεση: αριθμός καρτέλας 118946, αριθμός καρτέλας 179804 και
αριθμός καρτέλας 179764
24. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα παράνομης διαφήμισης της εταιρίας υπό στοιχεία Ι.Δ ΑΕ με
αρ. καρτέλας 053990, απορρόφηση των οφειλών της εταιρίας υπό στοιχεία Γ.Δ.D. ΑΕ με αρ.
καρτέλας 152435 λόγω συγχώνευσης του ν.2166/1993 και επαναβεβαίωση της ορθής
χρέωσης του 60% λόγω προσφυγής
25. Μερική διαγραφή οφειλών από πρόστιμα παράνομης διαφήμισης της εταιρίας υπό στοιχεία
ABCD ΑΕ με αρ. καρτέλας 152261 λόγω βεβαίωσης του συνόλου της οφειλής λόγω
προσφυγής αντί της ορθής χρέωσης του 60%
26. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για προσκυρούμενη και ρυμοτομούμενη
εδαφική έκταση βάσει της 253/03 ΑΔΣ, στην περιοχή Λάκκα-Κόττου Ο.Τ.
901,904,905,906,984 & 985
27. Διαγραφή οφειλής για δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου Οφειλέτης Α.Β του Γ. με Α/Κ 136077
28. Διαγραφή οφειλής χρήση οστεοφυλακίου οφειλέτης Γ.Π. του Κ. με Αρ.Καρτ. 127551/ID
124034
29. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2019
30. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2019 μέχρι 30/06/2019, από τον Φόρο
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου
31. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της ΣΤ’ κατανομής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
32. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ζ’ κατανομής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
33. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Η’ κατανομής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
34. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση του Συλλόγου με θέμα: “Ετήσια εορτή του παρεκκλησίου του Συλλόγου Αγία Μαρίνα” 35. Έγκριση ή μη δαπάνης για χορήγηση χρηματικού βραβείου για κεραμίστες της 55ης και της
56ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής
36. Παραχώρηση Απορριμματοφόρου Οχήματος στο Δήμο Ελαφονήσου Λακωνίας
37. Παραχώρηση Απορριμματοφόρου Οχήματος στο Δήμο Ήλιδας Νομού Ηλείας
38. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υποθ. ΑΓΝΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)
39. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών του Ν.4412/2016
40. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του
Ν.4412/2016
41. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και
Προμηθειών του N.4412/2016
42. Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) του Δήμου Αμαρουσίου, στο
Διοικητικό Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.)
43. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 44160/19-10-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας ΙΚΕ, με την επωνυμία ” KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKΕ” για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” 44. Παράταση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 15372/20-03-2019 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του “ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ”” 45. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης και
επικειμένων, για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 011301 στο Ο.Τ. 896 της περιοχής “Σωρός Λάκκα
Κόττου” του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση Ζουμή Ιωάννη – Φ.5196)
46. Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία
47. Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων (τακτικού-Προέδρου και αναπληρωματικού μέλους)
του Δήμου Αμαρουσίου στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Xαρών
48. Έγκριση ή μη εξειδίκευσης της πίστωσηςμε τίτλο: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΥ” 49. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Δήμου
Αμαρουσίου για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019
50. Έγκριση ορισμού Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της
επιτροπής εκτίμησης-καταλληλότητας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση
ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το χρονικό διάστημα
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019
51. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:
«ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
52. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
53. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του Έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 54. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
55. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
56. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του Έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ –
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 57. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του Έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 58. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»
59. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
60. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
61. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΑΧΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 62. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
63. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ” 64. Έγκριση ή μη 3ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ” 65. Έγκριση επειγουσών απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016 για το έργο «Διαμόρφωση Πλατείας Ευτέρπης»
66. Συμπλήρωση της με Α.Π. 35318/15.07.2019 εισήγησης περί έγκρισης επειγουσών
απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016 για το
έργο “Διαμόρφωση Πλατείας Ευτέρπης” 67. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” 68. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία “Σχολική Επιτροπή B΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” 69. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Αμαρουσίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς
και ορισμό θητείας αυτών
70. Έγκριση ή μη σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
71. Τροποποίηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Τμήμα 1:
Ομάδα 1 : Απορριμματοφόρα χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
72. Τροποποίηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Τμήμα 2:
Ομάδα 2 : Φορτηγά – Ημιφορτηγά – Λοιπά Ειδικά Οχήματα
73. Τροποποίηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Τμήμα 3:
Ομάδα 3 : Μηχανήματα Έργου χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
74. Εγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου του Δήμου
Αμαρουσίου
75. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Κατάργηση θέσης
στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Δάφνης αρ. 69, (υπόθεση κας Κωτσάκη Ευσταθίας)”
76. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη
χορήγησης άδειας κοπής δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο στις οδούς Αρετής και Μεσογείων
στο Π.Ε.14 Νέο Μαρούσι, Δήμος Αμαρουσίου”

Facebook Comments