Συνεδριάζει την Τρίτη το Κοινοτικό Συμβούλιο Ν. Ερυθραίας

0
145

Η σχετική πρόσκληση:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη Συνεδρίαση την 30/06/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ με 21:00 μ.μ, σε δια περιφοράς Συνεδρίαση ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς ),  στο e-mail : [email protected] και στο τηλέφωνο : 2106206190  σύμφωνα με την από 11/03/2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19  και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020» και τις με αρ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & 20930/31/03/2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

  

.

      Α.Τακτικά θέματα

 

Θέμα 1ο: «Εθελοντικός καθαρισμός δασικής έκτασης στο οικολογικό πάρκο Νέας Ερυθραίας,

                   (ενόψει της αντιπυρικής περιόδου),  επί της οδού Γυμναστηρίου.» 

 

                        Ν. Ερυθραία, 29/06/2020           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                            ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

 

                                                                                                  ΛΟΥΜΠΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Facebook Comments